Konkluzje ws. walki z bezkarnością rosyjskich przestępstw

Magdalena Targańska9 grudnia, 20224 min

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przyjmie 9 grudnia br. na wniosek Polski konkluzje w sprawie walki z bezkarnością przestępstw popełnionych w wyniku napaści Rosji na Ukrainę.

Decyzja Rady oraz podejmowane przez Komisję Europejską i Radę wspólne działania są wynikiem rozpoczętej przez Polskę dyskusji na forum Unii Europejskiej o ściganiu rosyjskich zbrodni wojennych.

Konkluzje bezpośrednio nawiązują do powołania z inicjatywy Polski międzynarodowego zespołu śledczego (JIT) z Ukrainą i Litwą. Jego celem jest wymiana informacji i dowodów, a także wspieranie postępowań karnych dotyczących zbrodni popełnionych na Ukrainie. Do zespołu dołączyła również Prokuratura Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz estońskie, łotewskie, słowackie i rumuńskie organy ścigania.

W maju br. Polska zaproponowała, by Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych przyjęła konkluzje, które zachęcą inne państwa członkowskie

do przystąpienia do zespołu śledczego. Wskazała również na potrzebę ścisłej współpracy organów krajowych w celu efektywnego gromadzenia dowodów zbrodni.

Ostateczna wersja konkluzji opracowana przez Prezydencję Czeską zawiera elementy zaproponowane przez Polskę. Podkreśla również rolę Unii Europejskiej i jej instytucji w ściganiu sprawców przestępstw popełnianych na Ukrainie. Konkluzje zostały także uzupełnione informacją o wytycznych MTK dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz roli EUAM Ukraine.

Polska na forum Rady UE zaproponowała podkreślenie w konkluzjach potrzeby dyskusji nad powołaniem Trybunału ad hoc z mandatem do ścigania zbrodni agresji Rosji na Ukrainie.  MTK nie posiada jurysdykcji w zakresie ścigania zbrodni na Ukrainie. Realną możliwością ścigania sprawców dysponują jedynie sądy krajowe lub specjalnie w tym celu utworzony trybunał karny.

Polska zaproponowała również, by wezwać państwa członkowskie UE do reagowania w przypadku naruszania lub omijania unijnych środków ograniczających. Jednak te propozycje nie znalazły odzwierciedlenia w treści dokumentu.

Polska od pierwszego dnia rosyjskiej agresji na Ukrainę podejmuje zdecydowane działania zmierzające do pociągnięcia zbrodniarzy do odpowiedzialności.

 

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk