Michał Dworczyk będzie odpowiedzialny za szczepienia przeciwko COVID-19

Paweł Skutecki10 grudnia, 202013 min

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk zostanie pełnomocnikiem rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika opublikowano w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Został umieszczony na etapie komisji prawniczej.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że ustanowienie pełnomocnika wynika z potrzeby zapewnienia koordynacji działań związanych z narodowym programem szczepień ochronnych przeciwko SARS-CoV-2.

Do zadań pełnomocnika należeć będzie analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie szczepień ochronnych oraz przygotowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących wdrożenia programu szczepień.

Rolą pełnomocnika jest też m.in. koordynacja planowania strategicznego oraz wdrażania narodowego program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Jego zadaniem będzie także przygotowywanie propozycji nowych rozwiązań i inicjatyw w zakresie programu szczepień przeciwko przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Pełnomocnik ma wykonywać zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania mu pomocy, w szczególności przez udostępnianie informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań. W projekcie zapisano, że pełnomocnik może, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego.

Pełnomocnik w myśl projektu może, w porozumieniu z ministrem zdrowia, za zgodą premiera, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

W zakresie powierzonych mu zadań, pełnomocnik może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze.

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową pełnomocnika zapewni Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

W projekcie zapisano, że wydatki związane z działalnością pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

Udostępnij:

Paweł Skutecki

One comment

  • zdzichol

    10 grudnia, 2020 at 4:07 pm

    Środowiska narodowe winny rzucić na stół KPRM opinie ekspertów dotyczące skutków wstrzykiwania nam żydowskiego syfu i złożyć obietnicę nieprzedawnienia zbrodni nim dokonanych. Ten żydowski rząd dokonuje teraz, w imieniu Rzeczypospolitej, holocovidu na milionach Polaków!

Leave a Reply

Koszyk