Projekt o ułatwieniach wykonywania zawodu lekarza budzi zastrzeżenia

Magdalena Targańska20 listopada, 20204 min

Rozwiązania zawarte w poselskim projekcie dotyczącym m.in. ułatwień wykonywania zawodu lekarza budzą zastrzeżenia już po pierwszych analizach – ocenili w piątkowej informacji radcy prawni Naczelnej Izby Lekarskiej.

Chodzi o wniesiony do Sejmu projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu zapewnienia kadr medycznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Projekt zgłosiła grupa posłów PiS.

W najbliższych dniach – jak zapowiada NIL – samorząd lekarski, po zebraniu opinii swych członków na temat projektu, zajmie i przekaże Marszałek Sejmu formalne stanowisko w tej sprawie. Izba wskazuje, że projekt umożliwia lekarzom dentystom – w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – udzielanie świadczeń zdrowotnych zastrzeżonych dla lekarzy.

W informacji samorządu lekarskiego podniesiono, że regulacja pozwoli ministrowi zdrowia odstąpić od wymogu przedstawienia zalegalizowanego lub poświadczonego przez apostille dyplomu lekarza i dyplomu specjalisty, jeżeli spełnienie tego warunku będzie niemożliwe lub znacząco utrudnione.

Projekt – jak zauważają prawnicy NIL – przewiduje, że dokonanie oceny czy posiadana przez lekarza specjalizacja, uzyskana poza granicami UE, odpowiada w istotnych elementach merytorycznych programowi odpowiedniej specjalizacji w Polsce nie będzie przeprowadzane, co do zasady przez konsultantów krajowych i wojewódzkich, lecz ma bazować na opracowanym przez ministra wykazie dokumentów.

Zespół radców Izby zwraca uwagę, że projekt wprowadza termin siedmiu dni na przyznanie przez okręgową radę lekarską prawa wykonywania zawodu oraz wydanie dokumentu prawa wykonywania zawodu osobie, której minister zdrowia udzieli zgody na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Polsce.

Regulacja – jak podnosi NIL – wprowadza nową podstawę uzyskania w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Polsce przez osobę, która uzyskała dyplom lekarza poza terytorium państw członkowskich UE.

W uzasadnieniu projektu, który wpłynął do Sejmu we wtorek, zapisano, że zawarte w nim przepisy dotyczące kadr medycznych – lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych – mają na celu umożliwienie, na uproszczonych zasadach, pracy w Polsce personelowi medycznemu z tzw. państw trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej.

(PAP)

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Koszyk