Toniemy w długach. Zamiast oszczędzać, zadłużamy się na potęgę

Paweł Skutecki28 września, 20209 min

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2021 r. po konsultacjach z Radą Dialogu Społecznego. Dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza, że deficyt wyniesie 82,3 mld zł – poinformowało w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

„82,3 mld zł deficytu pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane będą priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej” – napisano w komunikacie.“Dziś przyjęto też Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych, która zakłada m.in. spadek relacji państwowego długu publicznego do PKB w 2024 r do 48,1 proc.” – dodano.

Jak poinformował cytowany w komunikacie minister finansów Tadeusz Kościński, projekt budżetu na rok 2021 to nie tylko plan dochodów i wydatków na kolejny rok, to również plan, który zapewni Polsce powrót na ścieżkę wzrostu po okresie zamrożenia gospodarki i spowolnienia gospodarczego wywołanego przez COVID-19.

„Przewidujemy w nim środki pobudzające gospodarkę, a także wspierające polskie rodziny. Budżet został przygotowany tak, aby łagodzić skutki pandemii i zwiększyć w kolejnym roku PKB o 4 proc.” – dodał.

Minister zaznaczył, że wprowadzone po posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego poprawki miały w większości charakter techniczny.

W komunikacie napisano, że deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ukształtuje się na poziomie ok. 6 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (zgodnie z definicją UE) będzie na poziomie 64,7 proc. PKB.

Jak poinformował resort finansów wzrost PKB w ujęciu realnym wyniesie 4,0 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wynieść 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń ma sięgnąć 2,8 proc., a wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym ma wynieść 6,3 proc.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na rok 2021 zakłada: dochody w wysokości 80,5 mld zł, wydatki na poziomie 87,3 mld zł, co oznacza deficyt w wysokości 6,9 mld zł.

Jak podał resort, na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2021 r. będzie miał wpływ przewidywany powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu. “Przewidujemy również uzyskanie dochodów z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld oraz wpłatę 1, 3 mld do budżetu państwa z zysku NBP” – dodano.

Ministerstwo zapewnia, że projekt ustawy budżetowej na rok 2021 został przygotowany z zastosowaniem Stabilizującej Reguły Wydatkowej.

“Kwota wydatków na 2021 r. została powiększona o połowę prognozowanej sumy skutków finansowych po stronie dochodów i wydatków, które wynikają z działań nakierowanych na powstrzymanie i przeciwdziałanie skutkom pandemii w 2020 r. Tym samym projekt został opracowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków dla budżetu państwa i przy zabezpieczeniu skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu” – czytamy w komunikacie.

W projekcie przewidziano m.in. finansowanie Programu „Rodzina 500+” (41,0 mld zł), czy zwiększenie nakładów budżetowych na finansowanie ochrony zdrowia o ok. 12,9 mld zł, w porównaniu do tego roku.

Budżet zawiera też środki na: realizację świadczenia „Dobry Start” (1,4 mld zł), finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego, finansowanie potrzeb obronnych Polski na poziomie zwiększonym do 2,2 proc. PKB, wzrost wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa. Z budżetu finansowane mają być też zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych.

Rząd przyjął też w poniedziałek, strategię zarządzania długiem publicznym “To nasz plan stopniowego spadku długu publicznego w relacji do PKB, do 48,1 proc. w 2024 r. Zakładamy również obniżenie kosztów obsługi długu w przyszłym roku oraz kolejnych latach” – powiedział cytowany w komunikacie minister Tadeusz Kościński.

Założenia Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021-2024 przewidują wzrost relacji państwowego długu publicznego do PKB do 50,4 proc. w 2020 r. i 52,7 proc. w 2021 r., a następnie spadek do 48,1 proc. w 2024 r.

Jak informuje ministerstwo założenia te zakładają wzrost relacji długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB do 61,9 proc. w 2020 r. i 64,1 proc. w 2021 r., a następnie spadek do 59,5 proc. w 2024 r., spadek kosztów obsługi długu Skarbu Państwa w relacji do PKB z 1,33 proc. w 2020 r. do 1,19 proc. w 2021 r. i do 0,75 proc. – 0,76 proc. w 2024 r.

Założenia Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych przewidują też utrzymanie elastycznego podejścia do kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do celu minimalizacji kosztów obsługi długu przy ograniczeniach wynikających z przyjętych poziomów ryzyka, a głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy, a udział długu w walutach obcych w długu Skarbu Państwa zostanie utrzymany na poziomie poniżej 25 proc.

Rada Ministrów przyjęła też w poniedziałek projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (tzw. ustawa okołobudżetowa), przedłożony przez ministra finansów. Jak informuje Ministerstwo Finansów projekt ustawy okołobudżetowej na 2021 r. jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na przyszły rok. Przewidziane w nim propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Koszyk