Rząd przeciwny obniżce VAT

Karol Kwiatkowski14 sierpnia, 20207 min

Z powodu epidemii i konieczności odbudowy gospodarki obniżka stawek VAT o 1 pkt proc. od 2021 r. nie byłaby uzasadniona – informuje KPRM w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Projektowana zmiana wiąże obniżkę VAT z „trwale dobrą kondycją budżetu”.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID -19, który – jak wskazano – rząd planuje przyjąć w trzecim kwartale tego roku.

W informacji o przyczynach projektowanych zmian wyjaśniono, że są one konieczne, aby umożliwić finansowanie istotnych zadań publicznych, związanych z realizacją polityki rządu, służących przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Zwrócono uwagę, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o VAT podwyższone o 1 punkt procentowy stawki tego podatku obowiązują do końca roku następującego po roku, w którym zostały spełnione określone warunki makroekonomiczne. Na podstawie danych za rok 2019 r., polska gospodarka spełniła te warunki, co oznaczałoby powrócenie do niższych stawek VAT od dnia 1 stycznia 2021 r.

„Jednak warunki te, z uwagi na epidemię COVID-19, nie zostały spełnione w sposób trwały. Epidemia COVID-19 oznacza konieczność zapewnienia środków finansowych na walkę z jej skutkami i wspieranie ożywienia gospodarczego, przy równoczesnym zachowaniu stabilności fiskalnej. (…) Ze względu na obowiązujący stan epidemii oraz konieczność odbudowy gospodarki, obniżka stawek VAT nie byłaby obecnie działaniem uzasadnionym” – czytamy.

Według KPRM pomniejszyłaby dochody budżetowe oraz przestrzeń fiskalną umożliwiającą sfinansowanie działań służących odbudowie gospodarki po kryzysie m.in. inwestycji publicznych. Tymczasem obecna sytuacja gospodarcza, podkreślono, spowodowana stanem epidemii COVID-19 wymaga zwiększonej aktywności państwa w obszarze inwestycji, gdyż inwestycje sektora prywatnego mogą się okazać niewystarczające do odbudowy potencjału polskiej gospodarki. Zdaniem rządu ograniczenia budżetowe nie powinny wpływać na obniżanie w okresie przeciwdziałania skutkom pandemii wydatków inwestycyjnych.

Wyjaśniono, że projektowana ustawa przewiduje wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o VAT, które mają na celu skorelowanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych, a więc i z ogólną kondycją gospodarki, w związku z trwającym obecnie stanem epidemii.

Zgodnie z informacją projektowana konstrukcja nowego mechanizmu zawartego w ustawie o finansach publicznych odracza powrót do stawek VAT w wysokości 22 proc. i 7 proc. i przewiduje, że powrót ten nastąpi w roku następującym po roku, w którym łącznie zostaną spełnione następujące warunki: będzie stosowana stabilizująca reguła wydatkowa, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych; osiągnięte zostaną wartości wskaźników, o których mowa w ust. 1 tego przepisu.

„Obniżenie stawek VAT będzie zatem powiązane z trwale dobrą kondycją budżetu, co jest uzasadnione faktem, że wpływy z VAT stanowią główne źródło dochodów Skarbu Państwa” – wyjaśniono.

Ponadto projekt dotyczy wydatków budżetu, tzw. niewygasających. Jak wskazano, zmiana ma charakter epizodyczny i dotyczy roku 2020, w którym możliwe będzie wydanie aktu wykonawczego – rozporządzenia Rady Ministrów – w ramach którego, wydatki z roku 2020 będą mogły być realizowane również w kolejnym roku, aż do 30 listopada.

„Umożliwia to kontynuację realizacji wszystkich przedsięwzięć, które były zaplanowane w ramach środków budżetowych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2020, a które to działania, w skutek COVID-19, nie zostały bądź do 31 grudnia nie zostaną ukończone” – czytamy.

Ostatecznie – dodano – termin realizacji wydatków roku 2020 został wydłużony maksymalnie do 30 listopada 2021 r. Obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych przewidują jedynie możliwość wydania rozporządzenia Rady Ministrów o „wydatkach niewygasających” z terminem nie dłuższym niż do 31 marca kolejnego roku.

„W związku z sytuacją związaną ze stanem epidemii COVID-19 i jej wpływie na realizację zadań zaplanowanych na rok 2020, które uległy spowolnieniu bądź czasowemu zamrożeniu, istotne jest umożliwienie ich dokończenia, w szczególności uwzględniając procesy inwestycyjne” – podsumowano. (PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk