Rimini Street ogłasza globalne wdrożenie modelu czterodniowego tygodnia pracy

Magdalena Targańska2 lutego, 202318 min

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosił dzisiaj przyjęcie swojego popularnego programu „Fabulous Fridays!” zakładającego czterodniowy tydzień pracy na szczeblu globalnym w 2023 r. Decyzja o przyjęciu programu na 2023 r. została podjęta w świetle rezultatów sześciomiesięcznego etapu próbnego zrealizowanego przez firmę w drugiej połowie 2022 r., które okazały się korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla całej firmy.

Rimini Street słucha, analizuje i podejmuje działania w celu tworzenia lepszego miejsca pracy

Odważna decyzja o wdrożeniu programu „Fabulous Fridays!” jako projektu pilotażowego zakładającego czterodniowy tydzień pracy w lipcu 2022 r. została podjęta przez kierownictwo Rimini Street w celu uznania doświadczanego przez globalny zespół firmy fizycznego zmęczenia i stresu emocjonalnego skumulowanego przez dwa poprzednie lata, w ciągu których firma nie ustawała w świadczeniu doskonałych usług pomimo wyzwań związanych z pandemią oraz trudną sytuacją ekonomiczną.

Próbny program zrealizowany w 2022 r. umożliwił pracownikom Rimini Street czerpanie korzyści z czterodniowego tygodnia pracy wymagającego większego poziomu koncentracji, a następnie trzydniowego weekendu, zapewniającego pracownikom więcej czasu na odprężenie oraz odzyskanie koncentracji i równowagi między życiem zawodowym a osobistym.

Na swojej globalnej platformie „Make It Better!” umożliwiającej pracownikom wyrażanie opinii Rimini Street zgromadziła wiele pozytywnych opinii na temat programu „Fabulous Fridays!” w okresie próbnym z 2022 r. Pracownicy wskazywali, że program obejmujący czterodniowy tydzień pracy zmienił ich życie zawodowe i osobiste na lepsze.

„Dodatkowy dzień wolny umożliwia mi załatwienie spraw osobistych, a ja bardziej cieszę się na kolejny dzień pracy w poniedziałek, mając za sobą dodatkowy dzień na regenerację. Wszystkim opowiadam o tym rozwiązaniu!” – powiedział jeden z pracowników Rimini Street.

Czterodniowy tydzień pracy oparty na zrównoważonym rozwoju, stabilności i wydajności

Po analizie wpływu czterodniowego tygodnia pracy w całej organizacji i przy uwzględnieniu podstawowych filarów firmy, znanych jako „4C” – Company, Clients, Colleagues, Community (firma, klienci, współpracownicy i społeczność) – kierownictwo Rimini Street uznało, że program zakładający czterodniowy tydzień pracy przyniósł wiele pozytywnych skutków firmie, jej klientom oraz pracownikom. W związku z tym rozszerzenie programu „Fabulous Fridays!” na 2023 r. spotkało się z entuzjastyczną reakcją zarówno kierownictwa firmy, jak i jej globalnego zespołu pracowników.

„W Rimini Street mamy głęboki szacunek dla wartości, dzięki którym jesteśmy nie tylko miejscem pracy, ale również domem dla globalnej rodziny Rimini – powiedział Seth Ravin, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. – Uważamy, że dzięki gotowości do wysłuchiwania opinii, wyciągania wniosków i rozwoju Rimini Street możemy w dalszym ciągu być nagradzanym, wiodącym miejscem pracy oraz pracodawcą uznanym i docenianym na całym świecie przez pracowników i branżę”.

„Model zakładający czterodniowy tydzień pracy przynosi wspaniałe efekty dla naszego globalnego zespołu odpowiedzialnego za świadczenie usług, który składa się z setek inżynierów. Nadal świadczymy usługi na doskonałym poziomie, rozwiązując najbardziej złożone problemy technologiczne w branży z zapewnieniem najlepszego w swojej klasie, 10-minutowego czasu reakcji we wszystkich krytycznych przypadkach 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przez 365 dni w roku. Zapewniamy bezproblemowe i optymalne funkcjonowanie usług dla tysięcy klientów, a nasz zespół może cieszyć się lepszą równowagą między życiem zawodowym a osobistym” – powiedział Craig Mackereth, starszy wiceprezes ds. globalnych usług wsparcia w Rimini Street.

Wypowiedzi prognozujące

Niektóre stwierdzenia w niniejszym komunikacie nie odnoszą się do faktów, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbour” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „będzie nadal”, „przyszły”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie można ich uznać za fakty. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram odkupów, jeśli będą realizowane, w ramach programu odkupu akcji spółki oraz jej zdolność do zwiększenia wartości dla akcjonariuszy za pomocą takiego programu; wpływ bieżących zobowiązań firmy w zakresie obsługi zadłużenia w związku z jej kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych na jej działalność oraz powiązane z tym ryzyko stopy procentowej, w tym niepewność związana z odejściem od LIBOR i przejściem na inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; czas trwania skutków gospodarczych, operacyjnych i finansowych pandemii COVID-19 dla działalności spółki oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię; zmiany otoczenia biznesowego, w którym Rimini Street prowadzi działalność, w tym wpływ wszelkich tendencji wywołujących recesję w gospodarce, z uwzględnieniem inflacji, rosnących stóp procentowych i wahań kursów walut, jak również zmiany w ogólnych warunkach finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której działa spółka Rimini Street oraz branże jej klientów; ewolucję warunków zarządzania oprogramowaniem biznesowym i wsparcia dla klientów spółki oraz jej perspektywy i zdolność pozyskiwania i utrzymywania klientów oraz dalszego wykorzystania ich bazy; katastrofy, które mogą zaburzyć działalność firmy lub działalność jej obecnych i potencjalnych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące przestrzeni międzynarodowej; niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty obrony związane z toczącymi się i przyszłymi postępowaniami sądowymi; konieczność i zdolność do zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach oraz zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększenie finansowania inicjatyw rozwojowych; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności, w tym w ramach instrumentu kredytowania firmy; zdolność spółki do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i jej zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie jej kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki jej interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez spółkę odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjną działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu rentownością wzrostu; przyjęcie przez klientów produktów i usług firmy, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (AMS) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utratę jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; jej zdolność do pozyskiwania i zatrzymywania wykwalifikowanych pracowników i kluczowego personelu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykl przedłużania umów o usługi wsparcia dostawcy oprogramowania i usługi zarządzane; zdolność spółki do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do jej systemów informatycznych i innym zagrożeniom dla cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych pracowników i klientów firmy oraz zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; a także ryzyka omówione w częściach: „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenie dotyczące wypowiedzi prognozujących” kwartalnego sprawozdania Rimini Street złożonego w dniu 2 listopada 2022 r. na formularzu 10-Q oraz okresowo aktualizowane przez Rimini Street w przyszłych sprawozdaniach rocznych składanych na formularzu 10-K, sprawozdaniach kwartalnych składanych na formularzu 10-Q, sprawozdaniach bieżących składanych na formularzu 8-K oraz innych dokumentach składanych przez Rimini Street do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszego komunikatu. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i rozwój sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. Chociaż Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w tym względzie z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszego komunikatu prasowego.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230201005449/pl/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

Źródło informacji: Business Wire

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Koszyk