Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Karol Kwiatkowski30 marca, 20225 min

Projekt ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej został w środę skierowany do Sejmu. Powołanie zespołu ma – w zamyśle rządu – zwiększyć efektywność działań dotyczących zapewnienia natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium Polski.

Projektowana regulacja wprowadza mechanizmy prawne i organizacyjno-finansowe funkcjonowania Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej (ZPHM).

Planowany stan osobowy zespołu to 60 specjalistów, podzielonych na sekcje, liczące minimum 10 członków. Członkami zespołu będą specjaliści konieczni do prowadzenia akcji ratunkowych oraz udzielania wsparcia humanitarnego. W zespole znajdą się sekcje ratunkowe i humanitarne.

ZPHM będzie prowadził działania obejmujące m.in. zapewnienie natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium Polski osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub osobom, u których – w przypadku opóźnienia wysokospecjalistycznej pomocy – może dojść do stanu zagrożenia zdrowia.

Zespół ma prowadzić m.in. akcje ratunkowo-ewakuacyjnych polskich obywateli będących ofiarami wypadków i innych zdarzeń nagłych, a także zabezpieczać medycznie akcje związane z zapewnieniem pomocy obywatelom polskim oraz członkom ich rodzin. Zespół ma też m.in. wspierać inne państwa w działaniach ratunkowych podejmowanych na ich terytorium.

Projektowana ustawa przewiduje, że członkami ZPHM mogą być m.in. lekarze, dentyści, ratownicy medyczni, pielęgniarki, położne oraz diagności laboratoryjni.

Członkowie ZPHM będą musieli posiadać wiedzę i doświadczenie w udzielaniu świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego lub udzielania pomocy humanitarnej. Konieczne będzie też poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych co najmniej klauzulą „poufne”. W innym przypadku dana osoba będzie musiała wyrazić zgodę na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu prowadzonemu w celu ustalenia, czy daje rękojmię zachowania tajemnicy. Osoby z zespołu muszą też wykazywać gotowość do podjęcia się realizacji zadań w dowolnym miejscu i czasie.

Członkowie ZPHM maja być wyłaniani w drodze otwartego naboru. Ogłoszenie o nim będzie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku pozytywnego zakończenia naboru zawierana będzie umowa cywilnoprawna na czas określony, nie krótszy niż trzy lata. Członkowi ZPHM przysługiwać będzie wynagrodzenie za gotowość do udziału w działaniach ZPHM oraz za sam udział.

Za obsługę ZPHM oraz jego bieżące funkcjonowanie odpowiadać będzie Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należeć ma m.in. prowadzenie naboru do ZPHM, przygotowywanie planu organizacji i działania zespołu, a także organizowanie i koordynowanie jego udziału w szkoleniach oraz ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych.

Szefa zespołu powoła Prezes Rady Ministrów spośród osób posiadających kwalifikacje przewidziane dla każdego z członków ZPHM. Szef ZPHM będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy zastępców (nie więcej, niż dwóch). Regulacja ma wejść w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk