Więźniowie będą pracowali w Lasach Państwowych

Nasza Polska13 lutego, 20227 min

Praca jest najbardziej skuteczną i efektywną formą resocjalizacji; chcemy, żeby osoby osadzone podejmowały zatrudnienie – powiedział w niedzielę w Hrubieszowie wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski podczas podpisania porozumienia w sprawie zatrudnienia osadzonych przy pracach w Lasach Państwowych.

W niedzielę wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wziął udział w spotkaniu, podczas którego przedstawiciele Zakładu Karnego w Hrubieszowie i Nadleśnictwa Strzelce podpisali porozumienie dotyczące współpracy w zakresie: propagowania odpowiednich zachowań w lesie, edukacji przyrodniczo-leśnej i zatrudnienia osadzonych do prac w lasach.

„Chcemy, żeby osoby osadzone podejmowały zatrudnienie, czy to odpłatne czy nieodpłatne, i realizowały różnego rodzaju działania” – powiedział Romanowski. Dodał, że celem porozumienia jest współpraca przy readaptacji i resocjalizacji skazanych poprzez pracę.

„Praca, w mojej ocenie, jest tą formą resocjalizacji, która jest najbardziej skuteczna i efektywna z punktu widzenia osób osadzonych. Często są to osoby, które mają różnego rodzaju zobowiązania, w szczególności zobowiązania alimentacyjne, i praca odpłatna pomaga im te zobowiązania spłacać” – stwierdził wiceminister.

Wyjaśnił, że porozumienie między ZK w Hrubieszowie i Nadleśnictwem Strzelce jest następstwem podpisanego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego i p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicę dokumentu o współpracy w zakresie zatrudniania więźniów i readaptacji społecznej skazanych.

„W konsekwencji porozumienia centralnego wszystkie województwa zawarły porozumienia o współpracy. Teraz jest okres, gdzie stopniowo, w poszczególnych nadleśnictwach, między poszczególnymi jednostkami podstawowymi Służby Więziennej, Zakładami Karnymi, Aresztami Śledczymi, te porozumienia są zawierane” – dodał Romanowski.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce Krzysztof Gronek powiedział, że porozumienie weszło w życie z dniem podpisania.

„Każdego roku organizujemy szereg akcji związanych z propagowaniem właściwej gospodarki leśnej: sadzimy lasy, zbieramy śmieci na terenach leśnych i w ich okolicach. W te akcje chcemy włączyć osadzonych” – wyjaśnił.

„W planach jest również możliwość zatrudnienia odpłatnego osadzonych, aby pomagali nam w tych czynnościach, na które teraz nie mamy chętnych w lesie” – dodał.

„W pracach tych będą uczestniczyli nasi osadzeni, którzy mogą swobodnie i bez konwojenta poruszać się poza terenem jednostki penitencjarnej” – stwierdził dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Cyprian Bas. Powiedział, że jednym z celów Służby Więziennej jest, żeby osadzeni „wrócili bezkolizyjnie na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Według dyrektora zainteresowanie pracą w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności zawsze jest duże. „Każdy osadzony twierdzi, że woli spędzić chociażby dwie godziny poza murem, niż dwie godziny wewnątrz jednostki penitencjarnej. Osadzeni widzą jak zmienia się świat na zewnątrz, co zostaje z drugiej strony muru i jakie okoliczności omijają ich, kiedy spędzają ten czas w jednostce penitencjarnej” – wyjaśnił.

Po podpisaniu porozumienia uczestnicy spotkania udali się przed budynek ZK w Hrubieszowie, gdzie Romanowski i funkcjonariusze Służby Więziennej nieodpłatnie przekazali jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu hrubieszowskiego sprzęt łączności bezprzewodowej używany wcześniej przez funkcjonariuszy ZK w Hrubieszowie.

Romanowski powiedział, że w ramach akcji „Resort Sprawiedliwości Pomaga” strażacy otrzymali system komunikacji o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. „Sprzęt, który jest sprawy i po krótkim serwisie będzie mógł służyć strażakom ochotnikom z powiatu hrubieszowskiego” – stwierdził.

Zastępca dyrektora ZK w Hrubieszowie ppłk Tomasz Buczek doprecyzował, że chodzi o 33 radiostacje z pełnym wyposażeniem: stacją bazową, ładowarkami i zapasowymi bateriami, które służyć będą poprawie warunków komunikacji podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. (PAP)

Autor: Piotr Nowak

 

Udostępnij:

Nasza Polska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk