Czy będą limity cen leków recepturowych? Nowela ustawy skierowana do konsultacji

Karol Kwiatkowski30 grudnia, 20219 min

Bezpłatne leki dla kobiet w połogu, wprowadzenie limitów cen leków recepturowych oraz uregulowanie kwestii zatrudnienia osób, które zdobyły kwalifikacje zawodowe w Wielkiej Brytanii – to niektóre założenia projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, który został skierowany do konsultacji.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia wprowadza zmiany w kilkudziesięciu obowiązujących ustawach. Jego celem jest wprowadzenie efektywnych narzędzi do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania epidemii COVID-19.

Regulacja zakłada m.in. rozszerzenie uprawnienia do bezpłatnych leków i wyrobów medycznych o kobiety w okresie połogu. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, w związku z tym, że „stan ciąży jest immanentnie związany z połogiem, projektodawca uznaje za zasadne uwzględnić w zmienianym przepisie również ten 6-tygodniowy okres, a ponadto objąć uprawnieniem również niektóre refundowane wyroby medyczne, których stosowanie w ciąży jest również stosunkowo częste i uzasadnione, np. w związku z dość powszechną w czasie ciąży cukrzycą ciężarnych”.

Obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu leków przysługujących w okresie ciąży lub połogu są publikowane co dwa miesiące.

Regulacja przewiduje również m.in. uregulowanie marży leków recepturowych, wprowadzenie limitów cen leków recepturowych i ułatwienie procesu wystawiania tzw. recept 75 plus i tzw. recept ciąża plus oraz wyrobów medycznych. Projekt zawęża też katalog kanałów komunikacji, w ramach których pacjent może otrzymać informację (uproszczoną) o skierowaniu wystawionym w postaci elektronicznej oraz o wystawionych receptach. Zaproponowano także obniżenie wymagań kwalifikacyjnych dla dyspozytorów medycznych.

Projekt ma też na celu usprawnienie weryfikacji ilości i rodzaju przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z systemu teleinformatycznego usługodawcy lub z Systemu Informacji Medycznej. Zaproponowano wprowadzenie dodatkowej regulacji, która umożliwi osobom wystawiającym recepty na te produkty, automatyczny, niewymagający uzyskiwania zgody pacjenta, dostęp do jego danych osobowych i medycznych.

Rozwiązania te – jak wyjaśniono – pozwolą na przeciwdziałanie negatywnym skutkom wykluczenia cyfrowego niektórych grup społecznych, przede wszystkim seniorów, oraz jeszcze bardziej efektywne zaopatrywanie pacjentów w niezbędne im produkty lecznicze.

Regulacja przewiduje również usprawnienie procesu kierowania pacjenta do szpitala psychiatrycznego. Chodzi o dostosowanie przepisów do specyfiki skierowań wystawianych w postaci elektronicznej.

Projekt wprowadza też rozwiązania umożliwiające osobom, które zdobyły kwalifikacje zawodowe pielęgniarki albo położnej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r., uzyskania prawa wykonywania zawodu w Polsce na zasadach obowiązujących do tego dnia.

Zaproponowano również rezygnacje z weryfikacji przez okręgowe rady lekarskie wymogu posiadania prawa pobytu na terytorium RP przez cudzoziemca (niebędącego obywatelem Unii Europejskiej) ubiegającego się o prawo wykonywania zawodu. W projekcie wskazano, że do tego typu czynności są uprawnione wyspecjalizowane służby, w tym m.in. funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji oraz Służby Celnej.

Projektowane przepisy uchylają także przepis, który wyłączał obowiązek szczepień ochronnych wobec wszystkich osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie krótszym niż 3 miesiące bez względu na kraj przybycia. Wyłączenie to obejmowało więc również migrantów przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców, którzy przybyli do Polski z zamiarem uzyskania prawa do stałego pobytu.

W uzasadnieniu wskazano, że ze względu na brak dokumentacji medycznej są to osoby najczęściej o nieznanym statusie zaszczepienia, które wymagają przeprowadzenia szczepień wyrównawczych (szczepień uzupełniających) jeszcze w trakcie przebywania w dedykowanych ośrodkach stanowiących tzw. filtr epidemiologiczny kraju. Tam – jak czytamy – dokonywana jest m.in. ocena stanu ich zdrowia.

Kwestie zakresu i terminów szczepień ochronnych osób przebywających w Polsce krócej niż 3 miesiące zostaną uregulowane w sposób precyzyjny i szczegółowy w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia.

W projekcie jest także mowa o umożliwieniu uzyskania przez jednostki samorządu terytorialnego dofinansowania nie tylko na udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych, ale również na realizację szczepień ochronnych.

Projekt ma umożliwić przyjęcie za podstawę wyliczenia kolejnego ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na pierwsze półrocze 2022 r., odpowiednich danych sprawozdawczych za 2019 r., czyli za ostatni okres rozliczeniowy przypadający przed pandemią COVID-19.

Ponadto projekt ustawy wprowadza zmianę umożliwiającą sfinansowanie przez ministra właściwego do spraw zdrowia również zakupu szczepionek zalecanych. W dokumencie przypomniano, że aktualnie obowiązujący przepis umożliwia zakup szczepionek wyłącznie na potrzeby szczepień obowiązkowych.

Dodatkowo w projekcie zapisano, że lekarze i lekarze dentyści odbywający staż podyplomowy mogą samodzielnie przeprowadzać badanie kwalifikacyjne i przeprowadzać szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 także poza podmiotem, w którym odbywają staż, co ma umożliwić zwiększenie dostępu do tych szczepień.

Projekt ma wprowadzić także rozwiązania dotyczące umożliwienia osobom przebywającym w izolacji lub kwarantannie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej bez konieczności hospitalizacji; możliwości podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej innym rodzajem podpisu elektronicznego niż dotychczas, zapewniającym autentyczność wytworzonego dokumentu.

Projekt noweli, z wyjątkiem niektórych przepisów, ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk