MEiN: proponuje zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli i podwyżkę

Magdalena Targańska21 września, 20218 min

MEiN proponuje zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli, m.in. wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia zamiast średniego, inny sposób ustalanie minimalnych stawek wynagrodzenia, likwidację dodatku na start i podwyżki.

W Ministerstwie Edukacji i Nauki trwa spotkanie zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. W jego skład wchodzą przedstawiciele resortu edukacji i nauki, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i korporacji samorządowych.

Minister Przemysław Czarnek i wiceministrowie Dariusz Piontkowski i Marzena Machałek przedstawili podczas niego propozycje zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, dotyczące takich obszarów, jak: system wynagradzania, podwyższenie płac, a także czas pracy nauczycieli, awans zawodowy oraz ocena pracy i urlop wypoczynkowy.

MEiN proponuje wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalanego na podstawie kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Będzie ono wynosiło dla: nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego – 140 proc., nauczyciela mianowanego – 181 proc., nauczyciela dyplomowanego – 219 proc. kwoty bazowej.

Proponuje, aby stawki przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli wynosiły dla nauczyciela niemającego stopnia awansu zawodowego – 4950 zł, nauczyciela mianowanego – 6400 zł i dla nauczyciela dyplomowanego – 7750 zł.

Resort proponuje też rezygnację z rozliczania kwot wydatkowanych na średnie (przeciętne) wynagrodzenia nauczycieli, ze składania sprawozdań oraz zlikwidowanie dodatku uzupełniającego. W zamian proponuje wprowadzenie dodatkowych mechanizmów ułatwiających osiąganie przez nauczycieli wysokości przeciętnego wynagrodzenia przez zwiększenie udziału wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu przeciętnym nauczycieli.

MEiN proponuje zobowiązanie samorządy do uchwalania regulaminów wynagradzania, nie rzadziej niż raz na trzy lata, a także pozostawienie RIO uprawnień kontrolnych w zakresie osiągania wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego będą ustalone jako określony procent przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli. Minimalne stawki nie będą regulowane w drodze rozporządzenia, lecz będą wynikały wyłącznie z ustawy. Każdorazowy wzrost przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli będzie powodował automatycznie wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o taki sam procent.

W przypadku nauczycieli mających tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego będą stanowiły dla nauczyciela niemającego stopnia awansu zawodowego – 81 proc., nauczyciela mianowanego – 71 proc., nauczyciela dyplomowanego – 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne będą wynosiły brutto odpowiednio dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego – 4010 zł, nauczyciela mianowanego – 4540 zł, nauczyciela dyplomowanego – 5040 zł.

Minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia – zgodnie z propozycją MEiN – określone będą kwotowo w drodze rozporządzenia. Stawki dodatków obowiązujące u danego organu prowadzącego będzie określał sam organ prowadzący, z uwzględnieniem, że stawki te nie mogą być niższe od stawek minimalnych.

Zgodnie z propozycją samorządy będą uchwalały regulaminy wynagradzania nie rzadziej niż raz na trzy lata.

MEiN proponuje też wprowadzenie dodatku z tytułu posiadania stopnia specjalizacji zawodowej (dwie stawki dodatku w zależności od tego, czy nauczyciel ma jeden czy też więcej stopni specjalizacji zawodowej).

Ustalenie wysokości dodatku wiejskiego w stałej kwocie (300 zł), niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego, a nie jak dotychczas, jako procent od wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stopniach awansu.

Przesunięcie środków wypłacanych dotychczas na świadczenia na start przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzenia nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie.

Przejście od 2023 r. do powszechnego sposobu naliczania wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i przesunięcie uwolnionych środków do puli środków na wynagrodzenia nauczycieli.

MEiN podaje, że obecnie średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 3538 zł. Od 1 września 2022 r. przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 1412 zł i będzie wynosiło 4950zł.

Nauczyciel kontraktowy obecnie ma 3927 zł wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 września 2022 r. przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 1023 zł i będzie wynosiło 4 950 zł.

Nauczyciel mianowany ma obecnie kwotę 5094 zł wynagrodzenia średniego, od 1 września 2022 r. przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 1306 zł i będzie wynosiła 6400 zł.

Nauczyciel dyplomowany – jego wynagrodzenie średnie wynosi obecnie 6510 zł. Proponujemy, aby przeciętne wynagrodzenie wzrosło od 1 września 2022 r. o 1240 zł i wynosiło 7750 zł.

Resort podaje, że obecnie pensja zasadnicza nauczyciela stażysty wynosi 2949 zł. Od 1 września 2022 r. wzrośnie o 1061 zł i będzie wynosiła 4010 zł. Nauczyciel stażysta ma obecnie 3034 zł wynagrodzenia zasadniczego. Od września 2022 r. wzrośnie ono o 976 zł i będzie wynosiło 4010 zł.

Nauczyciel mianowany ma obecnie 3445 zł wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 września 2022 r. wzrośnie ono o 1095 zł i będzie wynosiło 4540 zł. Nauczyciel dyplomowany ma obecnie 4046 zł wynagrodzenia zasadniczego.

Od 1 września 2022 r. wzrośnie o 994 zł i będzie wynosiło 5040 zł. (PAP)

 

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk