Nowelizacja rozporządzenia: Ocena jakości pracy szkoły będzie dokonywana w ramach kontroli

Nasza Polska1 września, 20217 min

Ocena jakości pracy szkoły lub placówki będzie dokonywana w ramach kontroli, które nie mogą być dłuższe niż 5 dni w ciągu kolejnych dwóch tygodni – taką zmianę wprowadza podpisana przez szefa MEiN Przemysława Czarnka nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

O podpisaniu nowelizacji minister edukacji i nauki poinformował w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

„Już podpisałem rozporządzenie, którym znoszę tzw. ewaluację zewnętrzną, która pochodzi od kuratora w kierunku szkoły, ewaluację wewnętrzną, na podstawie której to dyrektor często stwarzałby bardzo duże wymogi biurokratyczne dla nauczycieli i tzw. monitoring” – powiedział Czarnek. Wskazał, że chce, aby nauczyciele w ogóle nie poświęcali się pracy biurokratycznej, tylko pracy z uczniem, tworzeniu wspólnoty i pomaganiu w odrabianiu zaległości związanych z pandemią.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia podpisanego przez ministra edukacji i nauki.

W uzasadnieniu do projektu napisano: „Potrzeba nowelizacji rozporządzenia wynika z dotychczasowych doświadczeń związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji. W opinii środowisk i osób związanych z nadzorem pedagogicznym korzyści z realizacji tej formy nadzoru pedagogicznego są niewspółmierne do nakładu czasu i pracy koniecznych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego”.

„Ewaluacja jest czasochłonna i generuje +biurokrację+, gdyż pomimo faktu, że przepisy prawa nie wymagają tworzenia na potrzeby ewaluacji żadnej dodatkowej dokumentacji, to w szkołach – w związku z ewaluacją, w szczególności ewaluacją wewnętrzną – często tworzone są dodatkowe sprawozdania, opracowania czy też zestawienia mające potwierdzić działania szkoły lub placówki w danym zakresie” – wskazano.

W wyniku nowelizacji rozporządzenia ocena jakości pracy szkoły lub placówki będzie dokonywana w ramach kontroli. Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach kontroli jest dokonywana wyłącznie ocena stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

„Rezygnacja z ewaluacji i włączenie obszarów pracy szkoły (dotychczas badanych w ramach ewaluacji) do zakresu kontroli pozwoli na ocenę działalności szkół i placówek nie tylko pod kątem zgodności ich działania z przepisami prawa, ale też prawidłowości realizacji procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły i placówki” – podano w uzasadnieniu.

Kontrole planowe, tak jak dotychczas, będą prowadzone w wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W noweli zapisano, że czynności kontrolne prowadzone w szkole lub placówce w przypadku kontroli dotyczącej przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki nie powinny trwać dłużej niż 5 dni w ciągu kolejnych dwóch tygodni.

„Takie rozwiązanie zwiększa zakres swobody w ustalaniu ram czasowych danej kontroli z uwagi na jej tematyczny obszar i związaną z nim potrzebę prowadzenia określonych czynności, takich jak np. obserwacja zajęć, analiza dokumentacji, analiza informacji pozyskanych z wykorzystaniem narzędzi nadzoru pedagogicznego od rodziców, nauczycieli i uczniów, rozmowy z dyrektorem i nauczycielami w celu uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących organizacji procesu kształcenia” – wyjaśnia MEiN w uzasadnieniu.

„Nakład pracy przy opracowywaniu wyników kontroli dotyczącej przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki będzie większy niż w przypadku kontroli prowadzonych wyłącznie w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa” – zaznaczono.

Dlatego – jak tłumaczy resort – w noweli określono dwa terminy przekazania protokołu kontroli dyrektorowi szkoły lub placówki – 7 i 14 dni roboczych, z tym że termin 14 dni roboczych odnosi się do protokołu z kontroli dotyczącej przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego wchodzi w życie 1 września 2021 r. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

Udostępnij:

Nasza Polska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk