Sukces Ordo Iuris. Pozew organizacji LGBT wobec Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych oddalony przez sąd

Karol Kwiatkowski23 kwietnia, 20216 min

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej w Warszawie wobec Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza. Pozwy złożyły także inne osoby i organizacje LGBT m.in. Kampania Przeciw Homofobii. Przyczyną była opinia Stowarzyszenia na temat zajęć z tzw. edukacji antydyskryminacyjnej rozesłana do dyrektorów szkół i ministra edukacji narodowej. Pozwane Stowarzyszenie reprezentowali przed sądem prawnicy Instytutu Ordo Iuris. 

W 2016 r. Stowarzyszenie wysłało pismo do dyrekcji szkół i ministra edukacji, wyrażający rodzicielską opinię o szkodliwym charakterze zajęć z edukacji seksualnej – tzw. warsztatów antydyskryminacyjnych i „kodeksu równego traktowania”. Eksperci organizacji w liście otwartym dokładnie opisali treść, przebieg i sposób docierania do szkół tego typu programów i jednocześnie poinformowali o poglądach osób prowadzących zajęcia, jak również powiązanych z organizacjami strojącymi za przygotowanie warsztatów antydyskryminacyjnych.

Organizacje LGBT, przy wsparciu „Gazety Wyborczej” zorganizowały zbiórkę pieniędzy na siedem pozwów przeciwko Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych. Pozwy o naruszenie dóbr osobistych skierowali prof. Małgorzata Fuszara – współodpowiedzialna za przyjęcie przez Polskę genderowej Konwencji stambulskiej, Marta Konarzewska – działaczka LGBT, uczestnicząca w akcji „Szturm na szkoły”, usunięta niegdyś za obsceniczność z Parady Równości oraz Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Kampania Przeciw Homofobii i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

List otwarty „Stowarzyszenia zawierał informacje powszechnie dostępne w publikacjach i materiałach edukacyjnych kursów antydyskryminacyjnych”. Mimo to, zarzucono Stowarzyszeniu naruszenie dóbr osobistych i zażądano przeprosin oraz finansowego zadośćuczynienia. Zarzut jest tym bardziej bezpodstawny, że większość pozwów wniesiono w imieniu osób lub organizacji, które nie zostały nawet wymienione w treści materiałów opublikowanych przez Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, które zostały wskazane w pozwie jako rzekomo naruszające dobra osobiste.

20 kwietnia 2021 w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa w jednej ze wskazanych spraw. Zakończyła się ona oddaleniem powództwa wytoczonego przez Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej. W ustnym uzasadnieniu, sąd stwierdził, że dwa stowarzyszenia mające odmienne poglądy na ten sposób przeprowadzania zajęć mogą wyrażać publicznie swoje opinie dotyczące społecznie istotnej kwestii, natomiast krytyka zawarta w liście otwartym znajdowała się w granicach wolności słowa, gwarantowaną przez Konstytucję, i nie zawierała nieprawdziwych informacji.

„Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie cieszy z uwagi na fakt, iż sąd przeciwstawił się próbie zakneblowania pozwanemu stowarzyszeniu ust i wskazał, że prawem a wręcz obowiązkiem statutowym jest informowanie i przestrzeganie rodziców, przed kontrowersyjnymi treściami przekazywanymi dzieciom” – komentuje adw. dr Bartosz Lewandowski, dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris, pełnomocnik pozwanego stowarzyszenia.

„Jednolite orzecznictwo sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jednoznacznie podkreśla, że osoby publiczne, takie jak pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, powinny liczyć się z krytyką z strony społeczeństwa obywatelskiego. Wyrazicielami takiej krytyki są przede wszystkim organizacje społeczne takie jak Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza. Serię pozwów odczytujmy jako próbę wywarcia trwałego efektu mrożącego wobec skutecznych działań organizacji występujących w obronie rodziców i dzieci” – podkreśla mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

Jest to druga sprawa zakończona sukcesem. W pierwszej, powód Jan Świerszcz wycofał pozew po zapoznaniu się z argumentacją przedstawią przez prawników z Instytutu Ordo Iuris. Pozostałe sprawy znajdują się obecnie w toku postępowania.

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk