Dłuższy czas na realizację vouchera turystycznego

Karol Kwiatkowski22 marca, 20217 min

Przedłużenie do dwóch lat realizacji vouchera turystycznego, przesunięcie do końca grudnia br. terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów czy wsparcie szkolnych sklepików to część rozwiązań, jakie ma przyjąć rząd w I kw. br. – wynika z projektu, który trafił do wykazu prac Rady Ministrów.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jak czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM, pierwsza ze zmian dot. wprowadzonych w związku z pandemią regulacji umożliwiającej wykorzystanie vouchera na realizację imprezy turystycznej w „okresie 180 dni od dnia odstąpienia przez podróżnego od umowy o udział w imprezie turystycznej lub od rozwiązania przez organizatora turystyki umowy, które nastąpiły w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2”.

Chodzi o przedłużenie terminu na realizację vouchera z jednego roku do dwóch lat. Rozwiązanie to „umożliwi z jednej strony realizację przez podróżnego pierwotnej imprezy w warunkach bezpiecznych epidemicznie, natomiast organizatorom turystyki umożliwi bezgotówkowe rozliczenie się z podróżnymi” – wyjaśniono.

Druga projektowana zmiana dot. przesunięcia terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów. Chodzi o środki, „jakie TFZ wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii”. Zgodnie z zaproponowaną zmianą „zwroty przez organizatorów turystyki do TFZ wypłat rozpoczną się nie od kwietnia 2021 r., jak przewidziano w pierwotnej wersji przepisu (…), lecz najpóźniej do końca grudnia 2021 r.” – wskazano.

Dodano, że pozostałe raty będą płatne w terminach do 21 dnia każdego kolejnego miesiąca następującego po tym, w którym nastąpi zwrot pierwszej z rat. „Przesunięcie o osiem miesięcy terminu rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu wypłat do TFZ uzasadnione jest przedłużającą się epidemią, która w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia możliwości wykonywania działalności przez przedsiębiorców turystycznych organizujących imprezy turystyczne” – tłumaczą twórcy rozwiązań.

Trzecia z zaproponowanych zmian wprowadza możliwość umarzania w całości lub w części „należności, odraczania terminów spłaty należności, rozkładania spłaty należności na raty z tytułu np. nienależnie otrzymanych środków w ramach form wsparcia”. Jak czytamy, to instrument „potrzebny, ponieważ zdarzają się sytuacje losowe, które uniemożliwiają realizację zobowiązań (np. śmierć, długi okres rehabilitacji)”. „Na mocy projektowanych przepisów starosta z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy uprawniony będzie do umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu ich spłaty, rozłożenia na raty enumeratywnie określonych należności” – podano.

W projekcie zakłada się też wsparcie sklepików szkolnych. „Proponuje się przyznać następujące środki pomocowe: dofinansowanie do wynagrodzeń, świadczenie postojowe, małą dotację oraz zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne” – wskazano. Podstawowym kryterium przyznania tej pomocy będzie – tak jak jest to dotychczas w tarczy branżowej – 40 proc. spadek przychodów „w okresie odniesienia”.

Pomoc ma być przyznawana na podstawie „szeregu oświadczeń”. Sklepiki szkolne zostaną też ujęte w delegacjach ustawowych zezwalających Radzie Ministrów na przedłużanie tejże pomocy na kolejne miesiące.

Jak dodano, projekt wprowadza też „zmiany w zakresie współistnienia dwóch instrumentów pomocowych – zwolnienia ze składek oraz dofinansowania do wynagrodzeń pracowników”.

Za opracowanie projektu odpowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to I kwartał 2021 r. – podano. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk