GospodarkaPolskaKancelaria Lege Artis: Kluby fitness mogą działać

Karol Kwiatkowski6 stycznia, 202123 min
Potrzebujemy Twojej pomocy, żeby wciąż tworzyć niezależne, wolne media. Jak możesz nam pomóc?

 

Za pomocą Pay Pal'a:
Za pomocą przelewu tradycyjnego:

 

Fundacja „Będziem Polakami”
ul. Podhalańska 3
85-123 Bydgoszcz
PKO BP PL04 1020 1462 0000 7902 0326 0783
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

Kluby fitness mogą działać! Tak stwierdza Kancelaria Lege Artis z Warszawy. Swój wywód prawny opublikowała w mediach społecznościowych.

Kancelaria Lege Artis otrzymała wiele pytań dotyczących wprowadzonego od dnia 28.12.2020 roku przez rząd zakazu prowadzenia wielu branż gospodarki. Zatem postanowili się zając się tym tematem i wydać w tym zakresie naszą opinie prawną.
Opinię przytoczmy w całości poniżej.

 

🔥KLUBY FITNESS MOGĄ DZIAŁAĆ!!!🔥
Wiele Państwa pytań, jakie ostatnio otrzymują dotyczą wprowadzonego od dnia 28.12.2020 roku przez rząd zakazu prowadzenia wielu branż gospodarki.
Zatem postanowiliśmy zając się tym tematem, aby i wydać w tym zakresie naszą opinie prawną.
Jak już wiemy z dniem 28 grudnia 2020 roku nowe rozporządzenie przywracanie unormowany w polskim prawie lockdown wielu branż, w tym siłowni, klubów fitness, sklepów czy restauracji.
Jak wynika z treści tego bezprawnego rozporządzenia nie będą mogły już działać siłownie czy kluby fitness, które do 27.12.2020, na mocy obecnie obowiązującego rozporządzenia, mogą funkcjonować w zwiększonym reżimie sanitarnym.
W tym miejscu podkreślić należy, iż rząd od początku za pomocą mediów ogólnopolskich oraz swojej publiczno-prywatnej telewizji TVPiS wprowadza nas w błąd wmawiając, że przepisy, jakie wprowadza na podstawie rozporządzenia, w których wymuszają „zamknięcie siłowni” jest zgodne z prawem. Niestety ich działania siania propagandy i fałszu przynoszą efekt, gdyż wiele miejsc uprawiania sportu zaprzestało działalności w obawie przed bezprawnymi represjami.
Teraz kolejny już raz bezprawnie od 28.12.2020 do 17.01.2021 zostaje zakazany powszechny dostęp do siłowni, basenów czy klubów fitness.
Wyjątek obejmie jedynie te działające „w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów” oraz „dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych”.
Aby jeszcze bardziej nas zniewolić i pokazać, że rząd może wszystko a my, jako podwładni musimy być pokorni z rozporządzenia znika wyjątek pozwalający trenować wszystkim obywatelom w ramach współzawodnictwa, zajęć lub zawodów.
Tak rząd próbuje pokazać obywatelom, kim są i że jak nie będą posłuszni to do końca ich upadli.
Niestety stwierdzić należy jednoznacznie, iż działania rządu odbywają się to bez podstawy prawnej i sprzecznie z Konstytucją.
Zdacie Państwo pytanie dlaczego? Więc abyśmy nie musieli tego wyjaśniać w indywidualnych odpowiedziach od razu wyjaśniamy iż zgodnie z Artykułem 46b pkt 2 ustawy o chorobach zakaźnych pozwala on jedynie na „czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców”, nie upoważnia, zatem rządu Prawa i Sprawiedliwości na czele z Ministrem od spraw bezpieczeństwa do wyłączenia w całości danego typu działalności przedsiębiorców.
Rozporządzenie zakazujące określonym branżom w ogóle prowadzenia jakiejkolwiek działalności do 17.01.2021 wydane jest bez podstawy prawnej, gdyż:
1) jest to zakaz, a nie „ograniczenie” działalności,
2) nie dotyczy „określonych zakresów” działalności danej branży, lecz generalnie danego typu działalności, jako takiej, np. wszystkich salonów masażu we wszystkich możliwych zakresach (wg klasyfikacji PKD).
W tym miejscu należy również stwierdzić jednoznacznie, iż, nawet w stanie klęski żywiołowej dopuszczalne byłoby jedynie „OGRANICZENIE” działalności gospodarczej przedsiębiorców, a nie jej całkowite zamkniecie jak czyni bezprawnie rząd. Nasze stanowisko w tym zakresie jest poparte z art. 233 ust. 3 Konstytucji RP.
W tym miejscu stwierdzić należy, iż, stan klęski żywiołowej nie został wprowadzony, co oznacza, że przedsiębiorcy nie mogą być poddani dalej idącym restrykcjom niż wynika to wyraźnie z przepisu ustawy o chorobach zakaźnych oraz ogólnej zasady proporcjonalności (art. 31 ust. 3 Konstytucji).
PODSUMOWANIE:
Nasz rząd wydaje wiele przepisów, jakie pochodzą rozporządzenia i opiera je na ustawie z dnia 05 grudnia 2008 roku o zapobieganiu (…) Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późn. zm. i tym samym stwierdzić należy, iż tak daleko idące obostrzenia, zakazy i nakazy wydawane są bez podstawy prawnej gdyż są sprzeczne z delegacją ustawową, na jaką się powołują – a także z naruszają: art. 22 Konstytucji, art. 32 Konstytucji, art. 47 Konstytucji, art. 52 Konstytucji, art. 57 Konstytucji, art. 31 ust. 3 Konstytucji, art. 7 Konstytucji, art. 10 ust. 1 Konstytucji, art. 146 ust. 4 pkt 1 Konstytucji, art. 92 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 2 Konstytucji, w kontekście art. 233 ust. 3 Konstytucji.
W tym miejscu należy jeszcze powołać się na Postanowienia Sądu Rejonowego w Kościanie z dnia 8 czerwca 2020 r. II W 71/20 w którym to Sędzia Agnieszka Olszewska rozstrzygając sprawę obywatela, jaki nie zastosowała się do bezprawnie wprowadzonego przez rząd zakazy przemieszczania się stwierdziła jednoznacznie, iż przy ilości wprowadzonych obostrzeń, nakazów i zakazów przez RM w tamtym czasie należy stwierdzić, iż aby miały one moc prawną musiałby być na terenie RP wprowadzony stan wyjątkowy. Taki nie jest a zatem możemy jasno powiedzieć nic nie mogą nam zrobić, jeśli nie będziemy się do ich bezprawia stosować.
Ale my możemy gdyż mamy prawo złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwej miejscowo Prokuratury z art. 231 k.k.
Na samym już końcu przypominamy, iż obecna sytuacja prawna po dokonaniu nowelizacji ustawy wyklucza możliwość karania przez sanepid karami administracyjnymi osób, które nie przestrzegły w czasie przeszłym rzekomo określonych nakazów i zakazów i ponieważ za pomocą art. 15 pkt 7 ustawy nowelizującej ustawodawca dokonał zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845) poprzez nadanie nowego brzmienia jednemu z artykułów art. 48a.
Po zmianie przepis ten stanowi, że „W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ratownik jednostki współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne podległej Ministrowi Obrony Narodowej może pobierać materiał z górnych dróg oddechowych w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 po odbyciu w tej jednostce przeszkolenia obejmującego procedurę pobrania materiału i jego zabezpieczenia oraz bezpieczeństwa osób pobierających, potwierdzonego zaświadczeniem”.
A zatem zgodnie z zasadą „lex posterior derogat legi priori, norma” – norma późniejsza uchyla normę wcześniejszą a zatem stare brzmienia art. 48a jakie dawało możliwość karania sanepidowi obywateli został uchylony nowym zapisem, jakiego dokonał ustawodawca.
Na tej podstawie stwierdzić należy jednoznacznie, iż sanepid obecnie nie posiada możliwości nakładania jakichkolwiek kar na osoby, które nie stosują się do bezprawnych nakazów i zakazów w tym do ogłoszonej godziny policyjnej.
W tym miejscu należy przypomnieć Państwu o treści art. 7a § 1 k.p.a. który jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości, co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, oraz o art. 189c Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi:, Jeżeli w czasie wydawania decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej obowiązuje ustawa inna niż w czasie naruszenia prawa, w następstwie, którego ma być nałożona kara, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest ona względniejsza dla strony.
Z powyżej powołanych przepisów wynika również, iż w przypadku gdyby obecnie toczyły się wobec Państwa jakiekolwiek postępowania administracyjne rozpoczęte przed 28 listopada 2020 roku sanepid nie może Państwa również ukarać w drodze decyzji administracyjnej.
Przypominamy, o naszej akcji bezpłatnych porad prawnych z zakresu problemów z COVID.
Na zlecenie indywidualne klienta nasza Kancelaria przygotuje również wszelkie pisma w zakresie spraw związanych z COVID.
Jeśli potrzebujesz pomocy napisz do nas na adres @: kontakt@legaartis.pl lub zadzwoń 579636527 lub 22 266 86 18.
Informujemy, iż porada prawna i materiały pomocnicze zawierające interpretację prawną w zakresie rozporządzeń wysyłamy każdemu klientowi bezpłatnie. Na Państwa zlecenie, które nie wchodzi w zakres porady pro bono możemy podjąć się przygotowania indywidualnych pism takich jak: odwołania od decyzji, sprzeciwów od wyroków nakazowych, wniosków o uchylenie mandatu, zawiadomień do organów ścigania, pism do pracodawcy w związku z bezprawnym przymuszaniem do zasłaniania ust i nosa w zakładach pracy.
Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:
Anonimowe wsparcie bitcoin:
1Akmc9RbB476W4JpavbQf9sAEB8C7iWcn9
Wsparcie paypal:
Dane do przelewu:
nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752
Kancelaria Lega Artis
ul. Przasnyska 6a lok 336a
01-756 Warszawa
Tytuł: „darowizna na działalność”
IBAN: PL04102039030000140201226752
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.
Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

piętnaście + 15 =