Pierwszy etap programu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego w planie prac rządu

Karol Kwiatkowski28 października, 20208 min

Uchwała dotycząca pierwszego etapu programu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz ustawa ws. rozpatrywania reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego – to m.in. projekty, którymi w środę ma zająć się rząd.

W porządku obrad środowego posiedzenia rządu znalazł się m.in. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020–2023”.

Według KPRM, projekt dotyczy zaplanowania, zaprojektowania oraz budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, urządzeń i obiektów niezbędnych do jego funkcjonowania, realizację inwestycji celu publicznego. W dokumencie opisany jest zakres finansowania wymienionych zadań, charakterystyka poszczególnych inwestycji, ich rozmieszczenie, terminy realizacji oraz określenie nakładów finansowych Skarbu Państwa (w tym środków pochodzących z budżetu państwa) niezbędnych na ich realizację.

Zasadniczym celem pierwszego etapu Programu jest szczegółowe zdefiniowanie zakresu i skali inwestycji, przyjęcie optymalnych rozwiązań co do możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia oraz określenie efektywnego planu jego realizacji, a także przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych.

Jak podano, Założenia Koncepcji CPK przewidują budowę przeszło 120 budynków i budowli. Sam terminal pasażerski, o szacowanej powierzchni 400-500 tys. mkw., będzie jednym z największych obiektów kubaturowych w Polsce.

KPRM podkreśliła również w opisie projektu, że CPK będzie realizowany na obszarze, który obecnie stanowi tereny rolnicze, co wiąże się z koniecznością zapewnienia pełnego uzbrojenia tego terenu, i rodzi wyzwania związane z ochroną środowiska, stosunkami wodnymi, ochroną społeczności lokalnych oraz zapewnieniem planowania przestrzennego otoczenia Inwestycji.

Na środowym posiedzeniu rząd zajmie się również projektem ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej przedłożonym przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak podała kancelaria premiera, projekt ma na celu zwiększenie efektywności w zakresie ochrony, zarówno w zakresie zbiorowych, jak i indywidualnych, interesów klientów podmiotów rynku finansowego, poprzez zintegrowanie organów właściwych w tym obszarze i przejęcie większości dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt zakłada przyznanie Prezesowi Urzędu szeregu nowych kompetencji dotyczących ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, obejmujących przede wszystkim możliwość podejmowania interwencji w sprawach indywidulanych, wynikających ze składania reklamacji, tj. wystąpienia klienta podmiotu rynku finansowego, w którym zgłasza on zastrzeżenia, dotyczące usług świadczonych przez ten podmiot. Ponadto, zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, postępowania z zakresu pozasądowego rozpatrywania sporów prowadzić będzie Koordynator do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego działający przy Prezesie Urzędu.

Rada Ministrów zajmie się również projektami ustaw podatkowych, przedłożonymi przez ministra finansów.

Pierwszy z nich – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe – przewiduje wprowadzenie rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT); rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług; zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE). Projekt zawiera również zmiany w Prawie bankowym. Są to zmiany o charakterze techniczno-legislacyjnym, mające na celu uniknięcie stosowania definicji nawiasowej w przypadku stosowania pojęcia „rachunek techniczny” oraz zmiana polegająca na wprowadzeniu możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych.

Druga z ustaw podatkowych dotyczy projektu noweli ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on uproszczenie zasad dokonywania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) z użyciem Systemu EMCS PL2 oraz ułatwienie przemieszczania wyrobów akcyzowych z użyciem tego Systemu. Ponadto, projekt przewiduje objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2 dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, a także importowanych i eksportowanych wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Rząd rozpatrzy też w środę Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych przedłożony przez Ministra Klimatu i Środowiska. Według KPRM celem projektu jest wprowadzenie odrębnego systemu wsparcia dedykowanego technologii, dopasowanego do jej uwarunkowań technicznych i ekonomicznych, a także wprowadzenie szeregu usprawnień w zakresie procedur administracyjnych w zakresie wydawania decyzji koniecznych dla realizacji projektów. (PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk