Zobacz ile milionów mają PiS i PO. PKW opublikowała uchwały ws. wydatków partii w 2019 r.

Karol Kwiatkowski30 września, 202016 min

W 2019 r. PiS uzyskał ponad 41 mln zł przychodów, w tym m.in. 20 mln zł z kredytów oraz ponad 18 mln zł z subwencji z budżetu państwa; PO uzyskała ponad 41 mln zł, w tym m.in. z kredytów ponad 24 mln zł, a z subwencji przeszło15 mln zł – wynika ze sprawozdań finansowych partii politycznych za 2019 r.

W ub. roku partie polityczne polityczne musiały rozliczyć się ze swoich wydatków obejmujących m.in. koszty związane z wyborami do Sejmu i Senatu.

Podczas poniedziałkowego posiedzenia PKW odrzuciła sprawozdania finansowe Konfederacji i Zielonych za 2019 r. Komisja przyjęła, w części ze wskazaniem uchybień, sprawozdania pozostałych partii. We wtorek uchwały PKW zostały opublikowane na jej stronie internetowej. Wcześniej opublikowano sprawozdania komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu i Senatu.

PKW bez zastrzeżeń przyjęła sprawozdanie finansowe PiS za 2019 r., ale przyjmując sprawozdanie komitetu wyborczego Komisja wskazała na uchybienia.

Jak czytamy w uchwale PKW, z wyłączeniem Funduszu Wyborczego PiS wykazał, iż w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody wysokości 41 mln 335 tys. 530 zł. Środki te pochodziły od osób fizycznych (900 tys. 150 zł); z kredytów (20 mln zł); z subwencji wypłacanej z budżetu państwa (18 mln 543 tys. zł).

Na rachunek Funduszu Wyborczego pozyskano 49 mln 890 tys. zł z wpłat od osób fizycznych (19 mln 988 tys. zł); wpłat własnych partii (18 mln 600 tys. zł); z subwencji (7 mln 600 tys. zł); z nadwyżki utworzonego Komitetu Wyborczego (3 mln 701 tys. zł). Wydatki poniesione w 2019 r. z Funduszu Wyborczego wyniosły 48 mln 864 tys. zł i zostały przeznaczone na sfinansowanie m.in. udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego (17 mln 150 tys. zł); udziału w wyborach do Sejmu i Senatu (31 mln 709 tys. zł).

Komitet Wyborczy w sprawozdaniu z wyborów do Sejmu i Senatu wykazał wydatki lub koszty na kwotę 30 mln 29 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie: kosztów administracyjnych (85 tys. 358 zł), w tym: koszty wynajmu powierzchni biurowej (76 tys. 128 zł), koszty telekomunikacyjne np. telefony, łącze internetowe (8 tys. zł), koszty utworzenia i utrzymania strony internetowej (1 tys. 230 zł).

Zdecydowanie najwięcej środków pochłonęły tzw. usługi obce (28 mln 802 tys. zł), w tym korzystanie ze środków masowego przekazu i nośników plakatów (12 mln 406 tys. zł), wykonanie materiałów wyborczych (8 mln 968 tys. zł), koszty spotkań wyborczych (4 mln 746 tys. zł), podróże i noclegi (827 tys. zł). Pozostałe koszty poniesione na „usługi obce” wyniosły 1 mln 852 tys. zł.

W przypadku Platformy Obywatelskiej PKW przyjęła jej sprawozdanie finansowe za 2019, ale ze wskazaniem uchybienia. PO w 2019 r. uzyskała przychody wysokości 41 mln 687 tys. zł. Środki te pochodziły od osób fizycznych (946 tys. 863 zł); z kredytów (24 mln 500 tys.); z subwencji wypłacanej z budżetu państwa (15 mln 465 tys. zł).

Na rachunek Funduszu Wyborczego pozyskano 42 mln 498 tys. zł z wpłat od osób fizycznych (18 mln 106 tys. zł); wpłat własnych partii (23 mln 81 tys. zł); z subwencji (1 mln 100 tys. zł). Wydatki poniesione w 2019 r. z Funduszu Wyborczego wyniosły 42 mln 441 tys. zł i zostały przeznaczone na sfinansowanie m.in. udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego (12 mln 485 tys. zł); udziału w wyborach do Sejmu i Senatu (29 mln 947 tys. zł).

PKW postanowiła przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO .N iPL Zieloni. Komitet Wyborczy wykazał wydatki lub koszty na kwotę 30 mln 220 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie: kosztów administracyjnych w wysokości 114 tys. 367 zł, w tym: kosztów wynajmu powierzchni biurowej (99 tys. 161 zł), kosztów telekomunikacyjnych (14 tys. 590 zł) oraz kosztów utworzenia i utrzymania strony internetowej (615 zł).

„Usługi obce” kosztowały komitet 29 mln 261 tys. zł, w tym: korzystanie ze środków masowego przekazu i nośników plakatów (16 mln 653 tys. zł), wykonanie materiałów wyborczych (6 mln 265 tys. 325,57 zł), koszty spotkań wyborczych (1 mln 605 tys. zł), koszty podróży i noclegów (345 tys. zł) oraz pozostałe koszty poniesione na usługi obce (4 mln 391 tys. zł).

PKW bez zastrzeżeń przyjęła sprawozdanie finansowe PSL za 2019 r oraz sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego PSL związane z wyborami parlamentarnymi w 2019 r. Partia wykazała, iż w 2019 r. uzyskała przychody w łącznej wysokości 7 mln 866 tys. zł. 1 mln 870 tys. zł pochodziło od osób fizycznych; środki w kwocie 1 mln 500 tys. zł z kredytu, kwota otrzymanej przez PSL subwencji wyniosła 4 mln 476 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek Funduszu Wyborczego pozyskano środki w łącznej kwocie 10 mln 840 tys. zł, w tym z wpłat od osób fizycznych 8 mln 669 tys. zł; pochodzące z wpłat własnych, z rachunku bankowego partii 1 mln 688 tys. zł; kwota otrzymanej subwencji wyniosła 420 tys. zł.

Komitet wyborczy w sprawozdaniu wykazał wydatki lub koszty poniesione w kwocie 8 mln 468 tys. zł. Zostały one przeznaczone na sfinansowanie: kosztów administracyjnych w kwocie 5 tys.; usług obcych w kwocie 8 mln 213 tys. zł, w tym korzystania ze środków masowego przekazu i nośników plakatów (3 mln 466 tys.zł), wykonania materiałów wyborczych (3 mln 716 tys. zł), kosztów spotkań wyborczych (369 tys. zł), kosztów podróży i noclegów (6 tys. zł).

PKW przyjęła sprawozdania finansowe SLD za 2019 r., ale ze wskazaniem uchybienia. PKW sprawozdanie komitetu wyborczego przyjęła bez zastrzeżeń. Partia wykazała, iż w okresie sprawozdawczym uzyskała przychody w łącznej kwocie 5 mln 777 tys. zł; w tym środki od osób fizycznych (995 tys. zł), z subwencji (4 mln 318 tys. zł).

„W sprawozdaniu błędnie podano sumę przychodów/wpływów Partii, nie uwzględniając w niej środków z kredytu bankowego w wysokości 5 mln zł. Faktyczne przychody Partii Nowa Lewica w 2019 r wynosiły 10 mln 777 tys. zł” – czytamy w uchwale PKW. Jak wyjaśniono stwierdzone uchybienie nie stanowi przesłanki do odrzucenia sprawozdania finansowego partii. Wydatki/koszty poniesione w 2019 r. z Funduszu Wyborczego wyniosły 12 mln 294 tys. zł, w tym na wybory do Sejmu i Senatu 9 mln 570 tys. zł.

Wydatki lub koszty wykazane przez komitet wyborczy w sprawozdaniu wyniosły 9 mln 641 tys. zł. Zostały przeznaczone na sfinansowanie: kosztów administracyjnych w kwocie 50 tys. 620 zł, w tym: kosztów wynajmu powierzchni biurowej (15 tys. 823 zł), kosztów telekomunikacyjnych (2 tys. 195 zł), kosztów utworzenia i utrzymania strony internetowej komitetu (32 tys. 601 zł).

„Usługi obce” kosztowały 9 mln 266 tys. zł, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu i nośników plakatów (4 mln 759 tys. zł), wykonanie materiałów wyborczych (3 mln 68 tys. zł); koszty spotkań wyborczych (1 mln 14 tys. zł), koszty podróży i noclegów (233 tys. zł). Na dzień złożenia sprawozdania finansowego Komitet posiadał niespłacone zobowiązania finansowe na łączną kwotę 873 tys. zł.

PKW przyjęła sprawozdanie roczne Inicjatywy Polska ze wskazaniem na uchybienia. Partia pozyskała środki finansowe w wysokości ponad 8 tys. zł pochodzące od osób fizycznych. Jak napisano w uchwale w sprawozdaniu partia nie wykazała numeru rachunku bankowego Funduszu Wyborczego jak również nazwy i adresu siedziby banku prowadzącego ten rachunek. „Tym samym złożyła sprawozdanie niezgodnie ze wzorem. Składając sprawozdanie niezgodnie ze wzorem, Partia naruszyła ustawowy obowiązek sprawozdawczy określony w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych” – zaznacza PKW.

PKW odrzuciła sprawozdanie partii Zieloni za 2019 r. Ugrupowanie wykazało, że w okresie sprawozdawczym uzyskało przychody w wysokości ponad 189 tys. zł. Wydatki poniesione w 2019 r. z Funduszu Wyborczego wyniosły 396 tys. zł. „Jednakże Partia w sprawozdaniu finansowym nie wykazała kwot wydatków poniesionych w związku z udziałem w wyborach do Parlamentu Europejskiego i z udziałem w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych w 2019 r. Łączne wydatki Partii związane z jej udziałem w tych wyborach wykazane zostały w kwocie 388 453,59 zł” – głosi uchwała PKW.

PKW odrzuciła sprawozdanie Konfederacji Wolność i Niepodległość za 2019 r. Partia wykazała łączne przychody/wpływy w kwocie 2 mln 29 tys. zł, które pochodziły z darowizn.

W części sprawozdania dotyczącej Funduszu Wyborczego, partia wykazała przychody/wpływy w kwocie 1 mln 730 tys. zł pochodzące w całości z jej wpłat własnych. Wydatki/koszty Funduszu Wyborczego wykazane zostały w kwocie 1 mln 729 tys. zł i w całości zostały przeznaczone na finansowanie udziału w wyborach do Sejmu RP i Senatu w 2019 r.

„Konfederacja Wolność i Niepodległość przyjęła, niedozwoloną przepisami (…) Kodeksu wyborczego, korzyść majątkową w postaci, co najmniej jednego roll-upu innego podmiotu (Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy) uczestniczącego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.” – głosi uchwała PKW.

W przypadku sprawozdania komitetu wyborczego Konfederacji PKW zdecydowała o przyjęciu sprawozdania wskazując na uchybienia. Wydatki lub koszty Komitetu Wyborczego wyniosły 1 mln 824 tys. zł i zostały przeznaczone na sfinansowanie: kosztów administracyjnych w kwocie 8 mln 698 tys. zł, w tym: kosztów wynajmu powierzchni biurowej (2 tys. zł), kosztów telekomunikacyjnych (3 tys. zł), kosztów utworzenia i utrzymania strony internetowej komitetu (3 tys. zł);

„Usługi obce” kosztowały 1 mln 719 tys. zł, w tym korzystanie ze środków masowego przekazu i nośników plakatów (588 tys. zł), wykonania materiałów wyborczych (823 tys. zł), spotkania wyborcze (183 tys. zł), podróży i noclegów (12 tys. zł). Pozostałe koszty poniesione na usługi obce wyniosły ponad 111 tys. zł). (PAP)

 

 

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk