Rekomendacje dotyczące organizacji kształcenia w nowym roku akademickim

Karol Kwiatkowski2 września, 20209 min

Prowadzenie mieszanego modelu kształcenia, w którym część zajęć odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zaleca resort nauki w przedstawionych w środę rekomendacjach dotyczących organizacji roku akademickiego 2020/2021.

Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku, także w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – podkreśla Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w rekomendacjach dla władz uczelni opublikowanych w środę na stronie internetowej resortu.

MNiSW podkreśla jednak, że zgodnie z zasadą autonomii uczelni to władze szkół wyższych podejmują ostateczne decyzje dotyczące organizacji kształcenia. To władze uczelni mają najlepsze rozeznanie w zakresie możliwości zorganizowania kształcenia zdalnego, a także wiedzę o specyfice kierunków, na których kształcenie musi odbywać się w formie tradycyjnej. Przygotowane przez MNiSW zalecenia i wskazówki „mogą stać się punktem wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur” – czytamy w komunikacie.

Zalecanym sposobem organizacji kształcenia – informuje resort nauki – jest model mieszany, w którym duża część zajęć wykładowych, konwersatoryjnych i seminaryjnych, a także niektóre zajęcia ćwiczeniowe i projektowe, odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pozostałe zajęcia odbywają się natomiast w formie stacjonarnej.

„W sytuacji, kiedy uczelnia będzie realizowała zajęcia w formie bezpośredniej, należy pamiętać o takiej organizacji, która zminimalizuje ryzyko zarażenia ? np. poprzez zmniejszenie liczebności grup, a także takie zmiany w planie zajęć, które nie pozwolą na jednoczesną kumulację zbyt dużej liczby osób” – zaleca resort nauki.

MNiSW zwraca też uwagę, że planując inaugurację roku akademickiego, uczelnie powinny pamiętać o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w regionie – w tym obowiązujących strefach: żółtych i czerwonych. „Najlepiej byłoby znacząco ograniczyć liczbę osób, które będą brały udział w uroczystości. Można tę ważną dla społeczności akademickiej uroczystość zorganizować w formie hybrydowej” – czytamy w rekomendacjach.

W trybie stacjonarnym, w zmniejszonym składzie i z zachowaniem reguł sanitarnych mogą się odbyć uroczyste posiedzenia uczelnianych senatów. W posiedzeniu stacjonarnym – czytamy w komunikacie – powinni wziąć udział przedstawiciele organów uczelni oraz immatrykulowanych studentów (za ich zgodą). Przy czym liczba uczestników posiedzenia powinna być ograniczona w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom. Studenci, doktoranci, pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście powinni, w miarę możliwości technicznych, mieć możliwość uczestniczenia w inauguracji on-line – zaznacza MNiSW.

Z kolei organizacja zajęć laboratoryjnych i klinicznych na kierunkach medycznych – przypomina resort nauki – powinna być realizowana zgodnie z opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego zaleceniami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach. Wśród wymogów, jakie powinny być spełnione dla zapewnienia bezpieczeństwa studentów, pracowników i pacjentów, znalazły się m.in.: możliwość uczestnictwa w zajęciach tylko osób zdrowych posiadających zakryte usta i nos, zakaz przynoszenia na zajęcia zbędnych rzeczy, konieczność korzystania tylko ze swoich przyborów (np. stetoskopów) i konieczność dezynfekcji przedmiotów wspólnych.

Ministerstwo nauki odniosło się także do kwestii prowadzenia praktyk zawodowych. Decyzję o ich formie podejmują również władze uczelni, ale w porozumieniu z pracodawcami, mając na względzie aktualną sytuację epidemiologiczną. Ostateczna decyzja o wprowadzeniu zajęć on-line powinna być uzależniona od specyfiki kierunku studiów i praktyk. Nie wszystkie praktyki zawodowe mogą być prowadzone w sposób zdalny. W tej sytuacji uczelnia może zaproponować inny sposób realizacji efektów uczenia się (np. zajęcia symulowane prowadzone przez kadrę akademicką) lub przeprowadzenie tych praktyk w późniejszym terminie. Niedopuszczalne jest wymaganie od studentów opłaty za powtarzanie praktyk lub wprowadzanie innych konsekwencji, np. warunkowego wpisu na kolejny rok akademicki – podkreślono w komunikacie.

Również sposób funkcjonowania domów studenckich powinien być dostosowany do sytuacji, w jakiej znajduje się dana uczelnia oraz do sytuacji epidemiologicznej regionu. Aby zapewnić bezpieczeństwo i zminimalizować możliwość zarażenia studentów, a także pracowników domów studenckich resort nauki rekomenduje m.in.: ograniczyć kontakt między osobami korzystającymi z domów studenckich; w miarę możliwości zakwaterować studentów w osobnych pokojach z dostępem do węzła sanitarnego; wprowadzić zakaz przebywania w domach studenckich osób z zewnątrz; zapewnić środki do dezynfekcji; wyznaczyć pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

MNiSW przypomina także, że funkcjonowanie bibliotek uczelnianych w trakcie epidemii COVID-19 regulują szczegółowe wytyczne opublikowane na stronie Ministerstwa Rozwoju. Zgodnie z nimi, aby korzystanie z bibliotek było bezpieczne, należy pamiętać o przestrzeganiu zasad takich jak: zachowanie odpowiedniej odległości między pracownikami (min. 1,5 m); zapewnienie pracownikom w razie potrzeby środków ochrony osobistej; przygotowanie pomieszczenia do czasowej izolacji osoby z objawami COVID-19 czy ograniczenie liczby pracowników korzystających jednocześnie z przestrzeni wspólnych.

Szczegółowe rekomendacje są dostępne na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. (PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Koszyk