MEN szykuje nowe rozporządzenia dotyczące funkcjonowania szkół od 1 września

Karol Kwiatkowski12 sierpnia, 20207 min

Szef resortu edukacji narodowej skierował we wtorek do roboczych konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekty pięciu rozporządzeń przygotowujących placówki do odpowiednich rozwiązań w sytuacji zagrożenia epidemicznego – poinformowało we wtorek wieczorem biuro prasowe MEN.

Jak zaznaczono w komunikacie przesłanym PAP, istotne zmiany resort zaproponował do rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zgodnie z propozycją dyrektor szkoły lub placówki będzie mógł zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów.

Resort podkreśla, że projektowane przepisy „ułatwią dyrektorowi zawieszenie zajęć odpowiednie do zaistniałej sytuacji z zgodą organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego”. Jak doprecyzowano, będzie można zawiesić wszystkie zajęcia lub poszczególne, również dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki.

Zmiany zaproponowano również w rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jak zaznaczył resort, wprowadzone przepisy pozwolą na zawieszenie, ograniczenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie nauczania zdalnego lub innego sposobu realizowania zajęć ustalonego przez dyrektora.

Znowelizowane zostanie także rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

„W przepisach będą określone szczegółowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szkół podczas trwającej w Polsce epidemii, w tym w okresie zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły, z zachowaniem ogólnopolskich standardów w zakresie zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19” – zaznaczono w komunikacie resortu.

Zgodnie z projektem nowelizacji, w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej jednostki oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

W projekcie doprecyzowano zadania dyrektora szkoły, w tym także kierownika szkoły polskiej związane z organizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym. „Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie możliwe zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego” – uściślono.

Zmiany objęły również rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Jak zaznaczył resort nowela umożliwi dyrektorowi szkoły za granicą oraz kierownikowi szkoły polskiej zawieszenie zajęć na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną będzie zagrożone zdrowie uczniów. Decyzja będzie mogła być podjęta za zgodą organu prowadzącego.

Kolejne zmiany dotyczą rozporządzenia w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Projekt nowelizacji tego rozporządzenia – jak zaznaczono – wprowadza możliwość zawieszenia zajęć w innej formie wychowania przedszkolnego przez organ prowadzący lub dyrektora, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, w tym także ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną – za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. „O zawieszeniu zajęć należy powiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny” – podkreślono.

Rozporządzenia zostały skierowane do roboczych konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Do środy, do godz. 13 uwagi i opinie do projektów można również przesyłać na adres: monika.lukaszewicz@men.gov.pl.(PAP)

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk