Sejm zajmie się nowelizacją ustawy usprawniającą zarządzanie NFZ

Magdalena Targańska21 lipca, 202013 min

Sejm na rozpoczynającym się w środę plenarnym posiedzeniu zajmie się nowelizacją ustawy zmierzającą do usprawnienia zarządzania Narodowym Funduszem Zdrowia, tzw. pionizacją – wynika z informacji PAP.

Prezes NFZ Adam Niedzielski, odnosząc się do zmian regulacji z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którymi ma zająć się w tym tygodniu Sejm, stwierdził, że chodzi o dalsze usprawnienie funkcjonowania funduszu, ujednolicanie procedur i standardów obsługi.

„Na zmianach skorzystają pacjenci i świadczeniodawcy. Znacznie łatwiej załatwić swoją sprawę, gdy procedury i standardy w każdym oddziale Funduszu są tożsame. Zmiany są też efektem wniosków i doświadczeń związanych z zarządzaniem organizacją w czasie COVID-19” – wyjaśnił PAP.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, do którego dotarła PAP, zmiany mają na celu przede wszystkim usprawnienie zarządzania Narodowym Funduszem Zdrowia – co jest szczególnie ważne w okresie pandemii. Zakładają one m.in. pionizację Narodowego Funduszu Zdrowia przez ujednolicenie sposobu funkcjonowania funduszu poprzez wprowadzenie zasady, w myśl której dyrektorzy oddziałów wojewódzkich realizują swoje zadania na mocy upoważnienia od prezesa funduszu.

„Dotyczy to w szczególności kompetencji do wydawania decyzji administracyjnych oraz zawierania i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. (…) Zmiana ma na celu realizację wspólnych priorytetów zdrowotnych przy jednoczesnym uwzględnieniu zróżnicowania regionalnego. Z wyżej wymienionej zmiany wynika konieczność doprecyzowania zakresu zadań dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu. Niezmiennym pozostanie fakt realizacji zadań związanych z obsługą wszystkich procesów przez oddział wojewódzki. Pozwoli to na jeszcze lepsze wykorzystanie dotychczasowego doświadczenia poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu w rozwiązywaniu problemów specyficznych dla danego obszaru” – napisano w uzasadnieniu.

Ponadto funkcję pracodawcy wobec osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim Funduszu, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, będzie wykonywał prezes NFZ, który będzie mógł upoważnić do wykonywania tych czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich.

Dodatkowo też zrezygnowano z obowiązku informowania o wyniku naboru na stanowisko prezesa funduszu w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

„Wobec osób, które pełnią stanowisko prezesa Funduszu i jego zastępców, dyrektorów centrali Funduszu oraz dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu i ich zastępców, dodano wymóg, aby osoby te nie pełniły służby zawodowej ani nie pracowały w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, ani nie były ich współpracownikiem. Osoby pełniące kluczowe funkcje w systemie systemu ochrony zdrowia, dysponujące znacznymi środkami na zabezpieczenie opieki zdrowotnej w kraju, powinni wykazać się nie tylko wysokimi kwalifikacjami merytorycznymi, ale również etycznymi, co jest wymogiem dalej idącym niż przewidziany w dotychczas obowiązujących przepisach” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Jednocześnie zniesiono obowiązek publikowania rocznego planu finansowego funduszu, jego sprawozdania finansowego oraz jego sprawozdania z działalności w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Będą one natomiast publikowane na stronie internetowej funduszu, „co wystarczająco zabezpiecza realizację prawa obywateli do informacji”. Zniesiono również obowiązek wydawania przez prezesa Funduszu Biuletynu NFZ.

Kolejny zapis projektu mówi o tym, że prezes NFZ nie będzie wszczynał postępowania mającego na celu ściągnięcie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej wobec osoby nieposiadającej prawa do świadczeń, jeżeli wysokość kosztów w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, na rzecz tej samej osoby nie przekracza 500 zł.

Dodatkowo projekt wprowadza „jednoinstancyjność prowadzonych postępowań przez Fundusz, co skróci czas na otrzymanie ostatecznego rozstrzygnięcia”. Ponadto uproszczono i usprawniono postępowania administracyjne związanych z finansowaniem świadczeń uzyskiwanych poza granicami kraju. Dokonano zmian, które mają na celu zwolnienie z obowiązku przekazywania przez świadczeniodawców informacji o pierwszym wolnym terminie w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy oraz zniesiono obowiązek dokonywania oceny listy oczekujących na udzielenie świadczenia przez zespół oceny przyjęć.

„Dokonywanie okresowej, co najmniej raz w miesiącu, oceny list oczekujących przez zespół, w skład którego wchodzą lekarze i pielęgniarka, stanowi obciążenie personelu medycznego obowiązkami stricte biurokratycznymi. Propozycja mająca na celu zniesienie przedmiotowego obowiązku wynika z konieczności odbiurokratyzowania służby zdrowia” – wyjaśniono.

Rozszerzono też katalog świadczeń, w przypadku których nie ma obowiązku wskazywania w harmonogramie przyjęć planowanego terminu udzielania świadczenia i – co się ściśle wiąże – nie ma także obowiązku przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie.

Z uzasadnienia wynika, że do projektu uzupełniono także zadania ministra właściwego do spraw zdrowia o możliwość podejmowania działań związanych z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym o wydawanie poleceń funduszowi. Jednoznacznie też uregulowano podstawę unieważnienia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacji, gdy w postępowaniu tym bierze udział tylko jedna oferta, w szczególności wskutek odrzucenia drugiej, tudzież pozostałych biorących udział w postępowaniu ofert.

Jednocześnie zapisy projektu umożliwiają bardziej elastyczne kształtowanie długości okresów rozliczeniowych, obowiązujących przy rozliczaniu świadczeń opieki zdrowotnej w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia.

„Doprecyzowano zasady finansowania przez płatnika publicznego świadczeń udzielanych w stanach nagłych, w tym przez podmioty nieposiadające umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wprowadzono regulacje odnoszące się do ewentualnego ponoszenia przez Fundusz kosztów świadczeń udzielanych ponad kwotę zobowiązania wynikającą z umowy zawieranej przez płatnika ze świadczeniodawcami (nadwykonania)” – czytamy w dokumencie.

Dalej wyjaśniono, że „zmiana art. 132 polegająca na dodaniu ust. 2b ma na celu uszczelnienie systemu finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, nabywanych w ramach wspólnego postępowania. Świadczeniodawcy mieliby możliwość nabywania ich poza wspólnym postępowaniem, niemniej cena płacona przez Fundusz byłaby nie wyższa niż uzyskana w wyniku tego postępowania”.

Stwierdzono też, że planowana zmiana brzmienia art. 107g ustawy wpłynie pozytywnie na efektywność naborów pracowników w NFZ.

Ponadto wprowadzono świadczenie gwarantowane udzielane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

„Przedmiotowa propozycja ma na celu zapewnienie większej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych pacjentom nie wymagającym bezpośredniego kontaktu z personelem medycznym. Świadczenia takie udzielane byłyby za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Centrum e-Zdrowie (dawne Centrum Systemów Informacji w Ochronie Zdrowia)” – uzasadniono.

„Umożliwiono stosowanie – w przypadku złożenia przez świadczeniobiorcę oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności – przepisów dotyczących oświadczenia składanego pisemnie, w tym przepisów określających niezbędne elementy, jakie musi zawierać oświadczenie, możliwości złożenia oświadczenia w przypadku małoletnich albo osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych przez przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego albo faktycznego oraz przepisów stanowiących podstawę prawną dla funduszu do podjęcia działań w przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą – tj. zapłacenia świadczeniodawcom za świadczenie udzielone na podstawie takiego oświadczenia oraz do wydania decyzji nakładającej na osobę, która złożyła oświadczenie mimo braku prawa do świadczeń, obowiązek poniesienia kosztów udzielonego jej świadczenia” – wynika z uzasadnienia.(PAP)

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Koszyk