W szkole o zdrowiu, klimacie, środowisku, finansach i prawie

Paweł Skutecki8 czerwca, 20203 min

Od 1 września na lekcjach wychowawczych będą omawiane kwestie dotyczące zdrowia, klimatu, ochrony środowiska, finansów i prawa – wynika z opublikowanego w poniedziałek w Dzienniku Ustaw rozporządzenia ministra edukacji.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół podczas zajęć z wychowawcą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych mają być realizowane treści i zagadnienia poruszające istotne problemy społeczne: zdrowotne, prawne, finansowe, klimatyczne i ochrony środowiska.

W uzasadnieniu projektu podano, że jest to odpowiedź na postulaty i wnioski wielu środowisk i podmiotów, m.in. ministra zdrowia.

„Ze względu na wyzwania cywilizacyjne dzisiejszego świata i zagrożenia z tym związane, zasadne jest zwrócenie szczególnej uwagi m.in. na zagadnienia, które kształtują postawy prozdrowotne uczniów oraz ugruntowują wiedzę na temat ochrony klimatu, podkreślają korzyści ze znajomości prawa w codziennym życiu czy gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, w tym oszczędzania” – podkreślono.

Jednocześnie wskazano, że realizacja tych treści może odbywać się z udziałem zaproszonych specjalistów w danej dziedzinie, wolontariuszy, przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

Rozporządzenia dostosowuje też przepisy do ubiegłorocznej nowelizacji prawa oświatowego, która od roku szkolnego 2020/2021 wprowadziła nowy rodzaj oddziałów szkolnych – oddziały przygotowania wojskowego. Będą one mogły funkcjonować w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących i technikach). Rozporządzenie zakłada, że ramowy plan nauczania obejmie również zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem zapisu dotyczącego zajęć wychowawczych, który zacznie obowiązywać 1 września. (PAP)

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk