Korespondencyjnie, czyli jak? Propozycja PiS

Paweł Skutecki3 kwietnia, 202013 min

PiS złożyło w Sejmie autopoprawkę do projektu ustawy ws. głosowania korespondencyjnego. Zgodnie z nią, wybory prezydenckie w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego.

PAP/Radek Pietruszka

We wtorek posłowie PiS złożyli projekt ustawy ws. szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich zarządzonych w 2020 r. Zgodnie z projektem, w wyborach tych możliwość głosowania korespondencyjnego będzie przysługiwać wszystkim wyborcom.

Następnie, posłowie PiS złożyli do projektu autopoprawkę, która zakłada, że w wyborach prezydenckich w 2020 r. głosowanie korespondencyjne będzie jedynym sposobem oddania głosu. To samo rozwiązanie będzie miało zastosowanie w drugiej turze wyborów.

Zgodnie z autopoprawką, w wyborach prezydenckich w 2020 r. w każdej gminie – zamiast obwodowych komisji wyborczych – tworzy się gminną obwodową komisję wyborczą właściwą dla wszystkich obwodów utworzonych na obszarze danej gminy. W Warszawie, gminną obwodową komisję wyborczą tworzy się odrębnie dla każdej dzielnicy.

Gminne obwodowe komisje wyborcze powoła komisarz wyborczy najpóźniej w drugim dniu po wejściu w życie ustawy, spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby do obwodowych komisji wyborczych. Z dniem wejścia w życie ustawy zostają rozwiązane obwodowe komisje wyborcze powołane w dotychczas obowiązującym trybie.

Autopoprawka zakłada, że w skład gminnej obwodowej komisji wyborczej wchodzić będzie: w gminach do 50 tys. mieszkańców – nie mniej niż 3 i nie więcej niż 9 osób; w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców – 9 osób oraz po 9 osób na każde kolejne 50 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 45 osób. W skład komisji wchodzi z urzędu, jako jej przewodniczący, osoba wskazana przez komisarza wyborczego.

Gminna obwodowa komisja wyborcza wykonuje zadania przewidziane dla obwodowych komisji wyborczych.

Siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej określa komisarz wyborczy, najpóźniej w 3 dni po wejściu w życie ustawy. Siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej ustala się w lokalu wskazanym przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku, gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wskaże odpowiedniego lokalu w terminie 3 dni od wejścia w życie ustawy, komisarz wyborczy ustala siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej w lokalu wskazanym przez właściwego wojewodę.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta albo wojewoda (w sytuacji, gdy włodarze nie wskażą lokalu na siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej), wyposaża siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej w środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii koronawirusa w ilości wystarczającej dla wszystkich członków komisji.

Autopoprawka stanowi, że minister zdrowia w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji określi w rozporządzeniu warunki, jakie musi spełniać lokal przeznaczony na siedzibę gminnej obwodowej komisji wyborczej oraz wykaz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków gminnych obwodowych komisji wyborczych, mając na względzie potrzebę ochronę zdrowia członków gminnej obwodowej komisji wyborczej.

Zgodnie z autopoprawką, operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych zapewni – w terminie przypadającym od 7 dni do dnia przypadającego przez dniem wyborów – doręczenie pakietu wyborczego bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy na adres wskazany w spisie wyborców.

Poprawka określa, że w skład pakietu wyborczego wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. W projekcie zastrzeżono jednak, że minister ds. aktywów państwowych może określić w rozporządzeniu dodatkowe elementy wchodzące w skład pakietu wyborczego, „mając na względzie zapewnienie wyborcom, skutecznego prawa do głosowania”.

Z kolei pakiety wyborcze – w myśl autopoprawki PiS – sporządzane będą na zlecenie ministra właściwego ds. aktywów państwowych przez operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych.

Autopoprawka określa też sposób oddawania głosów w wyborach prezydenckich. Wyborca po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu i umieszcza ją w nadawczej skrzynce pocztowej lub w innej skrzynce pocztowej przeznaczonej do umieszczania kopert zwrotnych na terenie gminy, w której widnieje w rejestrze wyborców, zaś wyborcy głosujący w Warszawie – na terenie dzielnicy, w której widnieją w rejestrze wyborców.

Koperty zwrotne dostarczane są do właściwych gminnych obwodowych komisji wyborczych w czasie trwania głosowania. Autopoprawka stanowi, że operator pocztowy dostarcza w dniu głosowania koperty zwrotne do gminnej obwodowej komisji wyborczej transzami, nie rzadziej niż co 3 godziny.

Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych dostarczonych do gminnej obwodowej komisji wyborczej wrzucane są do urny wyborczej.

Koperty na kartę do głosowania nie wrzuca się do urny, a kartę uważa się za nieważną i nie bierze się jej pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania w gminie, jeżeli w kopercie zwrotnej brak jest podpisanego oświadczenia wyborcy o osobistym i tajnym oddaniu głosu; na oświadczeniu o osobistym i tajnym oddaniu głosu wyborca nie wpisał swojego imienia i nazwiska lub numeru PESEL lub wpisał te dane nieczytelnie; koperta na kartę do głosowania nie jest zaklejona.

Koperty zwrotne niedostarczone do gminnej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania przekazywane są właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Autopoprawka mówi, że minister ds. aktywów państwowych w porozumieniu z ministrem zdrowia określi w rozporządzeniu szczegółowy tryb: doręczania pakietów wyborczych, odbierania kopert zwrotnych umieszczonych w skrzynkach pocztowych, dostarczania kopert zwrotnych do właściwych gminnych obwodowych komisji wyborczych oraz odbioru pakietów wyborczych lub kopert zwrotnych w przypadku umieszczenia ich w skrzynce na zwroty.

Ponadto, w myśl autopoprawki, minister ds. aktywów państwowych określi w rozporządzeniu szczegółowy sposób i tryb dostarczania i odbioru pakietów wyborczych oraz kopert zwrotnych do i od wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Autopoprawka zakłada, że minister ds. aktywów państwowych określi w rozporządzeniu sposób postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania i po jego zakończeniu, sposób postępowania z kopertami zwrotnymi: zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania oraz niezawierającymi podpisanego oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania lub zawierającymi nieprawidłowo wypełnione oświadczenie, a także pakietami wyborczymi lub kopertami zwrotnymi umieszczonymi w skrzynce pocztowej na zwroty.

Autorzy autopoprawki wskazują w uzasadnieniu, że jej celem jest zapewnienie obywatelem Polski bezpieczeństwa podczas wyborów prezydenckich zarządzonych na 2020 r., w warunkach ogłoszonego w Polsce stanu epidemii koronawirusa. W ich ocenie, nowe regulacje nie powodują skutków finansowych dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. „Autopoprawka wywołuje pozytywne skutki społeczne i prawne, wykluczając potencjalne ryzyko zachorowania, istniejące przy obowiązku oddawania głosów w lokalu wyborczym” – oceniono.(PAP)

Udostępnij:

Paweł Skutecki

Leave a Reply

Koszyk