Sejm uchwalił ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Magdalena Targańska7 kwietnia, 20224 min

Sejm uchwalił ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. Ma on zapewniać natychmiastową i niezbędną pomoc poza terytorium Polski osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub tym, u których – w przypadku opóźnienia wysokospecjalistycznej pomocy – może dojść do stanu zagrożenia zdrowia.

Posłowie przyjęli ustawę jednogłośnie – głosowało 458 posłów, wszyscy byli za.

Sejm przyjął kilka poprawek redakcyjno-językowych i zmianę, która doprecyzowuje wymagania dla ratowników mających uczestniczyć w udzielaniu pomocy. Uściślono w niej, że ratownik niemedyczny, z innego zakresu, musi mieć ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Posłowie odrzucili natomiast poprawkę zakładającą, że do zespołu dołączy tłumacz języka kraju, gdzie odbywać się będzie akcja ratunkowa.

Zespół kilkudziesięciu specjalistów, podzielonych na grupy i pełniących dyżury gotowości, by w ciągu kilku godzin stawić się w określonym miejscu, ma prowadzić m.in. akcje ratunkowo-ewakuacyjne polskich obywateli będących ofiarami wypadków i innych zdarzeń nagłych, a także zabezpieczać medycznie akcje związane z zapewnieniem pomocy obywatelom polskim i członkom ich rodzin. Zespół ma też m.in. wspierać inne państwa w działaniach ratunkowych podejmowanych na ich terytorium.

Członkowie ZPHM będą musieli mieć wiedzę i doświadczenie w udzielaniu świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego lub udzielania pomocy humanitarnej. Członkowie ZPHM mają być wyłaniani w drodze otwartego naboru. Ogłoszenie o nim będzie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku pozytywnego zakończenia naboru, zawierana będzie umowa cywilnoprawna na czas określony, nie krótszy niż trzy lata. Członkowi ZPHM przysługiwać będzie wynagrodzenie za gotowość do udziału w działaniach ZPHM i za sam udział.

Za obsługę ZPHM i za jego bieżące funkcjonowanie odpowiadać będzie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do jego zadań należeć ma m.in. prowadzenie naboru do ZPHM, przygotowywanie planu organizacji i działania zespołu, a także organizowanie i koordynowanie jego udziału w szkoleniach i w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych.

Szefa zespołu powoła prezes Rady Ministrów spośród osób mających kwalifikacje przewidziane dla każdego z członków ZPHM. Szef ZPHM będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy zastępców (nie więcej, niż dwóch). Regulacja ma wejść w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

Udostępnij:

Magdalena Targańska

Leave a Reply

Koszyk