Rząd rozpoczął obrady; zajmie się projektem nowelizacji budżetu na 2021 r.

Karol Kwiatkowski21 września, 20219 min

We wtorek po godz. 11 rząd rozpoczął obrady; ministrowie zajmą się projektem nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. oraz uchwałą ws. udostępniania partnerom zagranicznym szczepionek przeciw COVID-19.

Z porządku obrad Rady Ministrów wynika, że na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. W ramach zmian w budżecie planowane jest m.in. zwiększenie dotacji dla samorządów.

„Na podstawie wstępnych danych z wykonania budżetu państwa można oczekiwać, że w całym roku bieżącym dochody budżetu mogą być większe od planowanych w ustawie budżetowej. Jest to przede wszystkim konsekwencja dużo wyższego wzrostu gospodarczego, który bezpośrednio przekłada się na szybką odbudowę bazy podatkowej i dobrą sytuację finansową podatników – zarówno przedsiębiorców, jak i gospodarstw domowych. Wyższe okazują się również dochody z aukcji CO2, dywidendy i wpłata z zysku NBP” – napisano w informacji z wykazu prac legislacyjnych rządu na temat projektu nowelizacji budżetu na 2021 r.

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów podczas prezentacji budżetu na 2022 r. w bieżącym roku deficyt wyniesie 13 mld zł.

„Mając na uwadze aktualne informacje o przebiegu pandemii i jej wpływie na gospodarkę w dalszym ciągu bardzo istotne jest prowadzenie takiej polityki budżetowej, która będzie wspierać wzrost gospodarczy. Dlatego też zasadne jest wykorzystanie dodatkowych środków przede wszystkim na działania proinwestycyjne, tak aby w dalszym ciągu łagodzić negatywne skutki pandemii poprzez zmianę ustawy budżetowej na rok 2021. Zwiększone dochody budżetu państwa planuje się wykorzystać na istotne zmniejszenie planowego w ustawie budżetowej na rok 2021 deficytu, ale także zwiększenie nakładów dla poszczególnych obszarów wydatkowych” – dodano.

Według informacji z wykazu prac legislacyjnych, nowelizacja budżetu zakłada wsparcie samorządów w realizacji inwestycji przede wszystkim na drogach gminnych i powiatowych, skierowanie dodatkowych wydatków na rozwój nowoczesnych i ekologicznych form transportu kolejowego. „Przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych będzie także dodatkowym impulsem do rozwoju polskich firm z branży budownictwa” – czytamy.

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na kontynuację procesu modernizacji i zwiększenia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP, na bieżące funkcjonowanie oraz na zadania inwestycyjne jednostek organizacyjnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

„Zakłada się także dodatkowe wsparcie dla instytucji szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań inwestycyjnych, co stanowić będzie pozytywny impuls dla gospodarki i umożliwi lepszą współpracę pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorcami. Zwiększone zostaną także wydatki na finansowanie zadań w zakresie kultury, rolnictwa czy też górnictwo węgla kamiennego” – napisano.

W projekcie ustawy planowane jest także przekazanie dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń w tzw. budżetówce z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników. Dodatkowe wsparcie planuje się także dla osób niepełnosprawnych poprzez dalsze zasilenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakłada się także wsparcia samorządów w realizacji zadań własnych JST poprzez przyznanie dodatkowych środków subwencyjnych.

Rząd zajmie się również projektem nowelizacji ustawy okołobudżetowej na 2021 r., w którym zaplanowano m.in. utworzenie funduszu motywacyjnego w sferze budżetowej. Jak wskazano w informacji z harmonogramu prac legislacyjnych rządu, w projekcie ustawy okołobudżetowej znalazły się regulacje, które mają na celu m.in. zwiększenie środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz utworzenie funduszu motywacyjnego w jednostkach sfery budżetowej. Poza tym ustawa umożliwi zasilenia Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Wsparcia Straży Granicznej oraz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Rada Ministrów zajmie się też uchwałą w sprawie prowadzenia międzynarodowych działań solidarnościowych w celu profilaktyki i zwalczania zachorowań na COVID-19 oraz wyrażenia zgody na udostępnienie partnerom zagranicznym szczepionek przeciw tej chorobie. Korekcie ulega dotychczas przyjęty model prowadzenia uzgodnień w zakresie zbycia szczepionek po stronie producentów szczepionek, Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich UE uczestniczących w zakupach na podstawie umów wczesnego zakupu szczepionek.

Wyjaśniono, że z uwagi na dynamicznie zmieniające się wymagania formalne związane z obsługą administracyjną transakcji zbycia szczepionek, a także biorąc pod uwagę wzrost liczby dokumentów towarzyszących tym transakcjom, niezbędne jest dostosowanie zakresu upoważnienia udzielonego przez Ministra Zdrowia dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Proponowane rozwiązanie mają pozwolić na kompleksowe prowadzenie całości działań faktycznych oraz prawnych przez Agencję w zakresie zbywania szczepionek.

Rząd rozpatrzy również projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, wśród zmian znalazł się m.in. przepis, dotyczący „przekazania zadania wykonywanego przez Ministra Infrastruktury, jakim jest wydawanie odstępstwa od warunków technicznych pojazdów, do jednostki podległej tj. do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego”.

Kolejna zmiana dotyczy kwestii wymiany drogomierzy. Jak zaznaczono, obecnie obowiązujące przepisy nakazują w razie wymiany drogomierza ma dostarczyć pojazd do stacji kontroli w celu odczytu drogomierza. Przepisy są tak skonstruowane, że ta regulacja obejmuje każdy pojazd, w tym wózki widłowe czy maszyny budowlane.

Rząd zajmie się także projektem rozporządzenia przewidującym wyznaczenie wojewody lubelskiego jako organu właściwego do przyjmowania wniosków o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz do wydawania decyzji w tych sprawach w odniesieniu do osób polskiego pochodzenia będących obywatelami Białorusi albo posiadających w tym państwie status bezpaństwowca. Propozycja zakłada też zwiększenie zakresu obsługi petentów w Oddziale do Spraw Karty Polaka Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Jak czytamy na stronach rządowych, projekt ma ułatwić tym osobom dostęp do postępowań związanych z przyznaniem Karty Polaka. Wnioskodawcą projektu jest minister spraw zagranicznych.(PAP)

autorki: Aleksandra Rebelińska, Sylwia Dąbkowska-Pożyczka

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk