PolskaRząd obraduje, zajmie się m.in „pakietem wolności akademickiej”

Nasza Polska6 lipca, 20217 min

We wtorek po godz. 11 rząd rozpoczął obrady, zajmie się m.in. projektem zwanym „pakietem wolności akademickiej”, przewidującym, że wyrażanie przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych nie będzie przewinieniem dyscyplinarnym.

Przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki rozwiązania zawarte w projekcie nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce uzasadnione są – jak wskazują autorzy zmian – naruszeniami wolności wyrażania poglądów na uczelniach, skutkującymi „wysoce niepożądanym zjawiskiem cenzury myśli i słowa”.

Projekt przewiduje dodanie do zadań rektora „zapewniania w uczelni poszanowania wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej organizowanej przez członków wspólnoty uczelni z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni”.

Według projektodawców, proponowane regulacje nie uniemożliwiają pociągnięcia nauczyciela akademickiego do odpowiedzialności cywilnej lub karnej, jeżeli będą do tego podstawy.

Projekt przewiduje także regulację formy prawnej, w jakiej rektorzy będą wydawali rzecznikom dyscyplinarnym polecenia rozpoczęcia sprawy dyscyplinarnej. Dotychczas nie było obowiązku udzielania nauczycielowi akademickiemu informacji o tym, że rektor polecił rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie sprawy.

Na postanowienie o poleceniu rzecznikowi dyscyplinarnemu rozpoczęcia sprawy ma przysługiwać zaskarżenie, rozpatrywane przez komisję dyscyplinarną przy ministrze. Od je postanowień ma przysługiwać odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W trakcie postępowanie rektor nie będzie miał prawa zawiesić nauczyciela akademickiego w jego obowiązkach.

Ministrowie mają zająć się też projektem nowelizacji ustaw o dowodach osobistych, o ewidencji ludności i o aktach stanu cywilnego, który ma stworzyć ramy prawne do świadczenia usług elektronicznych. Usługi mają być dostępne przez witrynę GOV.PL, a będzie można z nich korzystać pod warunkiem uwierzytelnienia przez profil zaufany lub profil osobisty.

W przypadku dowodów osobistych proponowane zmiany dotyczą udostępniania danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz składania w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dostępu. Projekt zakłada również możliwość pobrania dokumentu zawierającego informację o odbiorcach danych osoby przetwarzanych w rejestrze PESEL.

Zmiany, które rząd proponuje wnieść do ustawy o ewidencji ludności, dotyczą wprowadzania zmian w meldunku, które nie wymagałyby obsługi urzędnika. Do Prawa o aktach stanu cywilnego rząd proponuje wprowadzić rozwiązania, które pozwolą pobierać zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego bez konieczności obsługi takiego wniosku w urzędzie.

Projektowane zmiany mają przyspieszyć załatwianie spraw urzędowych, zmniejszyć obciążenie pracowników urzędów oraz zredukować dokumentację gromadzoną dotychczas w formie papierowej.

Z kolei przygotowany przez resort infrastruktury projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym zakłada wprowadzenie państwowych egzaminów na maszynistę. Zgodnie z projektem prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) będzie przeprowadzać egzamin na licencję i świadectwo maszynisty, rozszerzony o część na symulatorze.

O wprowadzenie państwowego egzaminu na maszynistę kolejowego wystąpił prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Obecnie zarówno szkolenie, jak i egzaminowanie na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty są realizowane przez ten sam podmiot – ośrodek szkolenia i egzaminowania. Prowadzący pociągi to obecnie jedyne osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pasażerów i towarów, egzaminowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą; w pozostałych branżach transportu egzaminy prowadzi organ państwowy.

Nowe przepisy mają też wprowadzić system monitorowania kompetencji zawodowych i czasu pracy maszynistów. Zakłada się, że po wejściu w życie nowelizacji funkcje szkolenia i egzaminowania maszynistów zostaną rozdzielone. Szkoleniem w dalszym ciągu będą się zajmować ośrodki szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów, a egzaminy będą prowadzone przez Prezesa UTK.

Projekt zakłada również utworzenie Krajowego rejestru elektronicznego maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. W ewidencji będą gromadzone dane z ośrodków szkolenia, przewoźników kolejowych i zarządców, pracodawców maszynistów i osób prowadzących pojazdy kolejowe oraz od podmiotów przeprowadzających badania lekarskie i psychologiczne maszynistów i kandydatów na maszynistów. (PAP)

Udostępnij:

Nasza Polska

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

dwanaście + jeden =