Czy abp Głódź złamał prawo kanoniczne zostając sołtysem?

Karol Kwiatkowski25 czerwca, 20215 min

Kodeks prawa kanonicznego Kościoła katolickiego zawiera bezwzględny zakaz sprawowania przez duchownych publicznych urzędów, z którymi łączy się udział w wykonywaniu władzy świeckiej. Zgodnie z prawem państwowym duchowni, będący obywatelami polskimi, mają identyczne prawa jak wszyscy inni.

Abp Sławoj Leszek Głódź został sołtysem w Piaskach na Podlasiu. Wybrano go na to stanowisko jednogłośnie. To część jego rodzinnej Bobrówki (gmina Jaświły, powiat moniecki), w której zamieszkał po opuszczeniu diecezji gdańskiej – poinformował o tym „Kurier Poranny”.

Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego Kościoła katolickiego (kan. 285 §3 KPK) „Duchownym zabrania się przyjmowania publicznych urzędów, z którymi łączy się udział w wykonywaniu władzy świeckiej”.

Kodeks wskazuje również w kan. 278 §3, że „duchowni powinni się powstrzymać od zakładania lub przynależności do stowarzyszeń, których cel albo działalność nie dadzą się pogodzić z obowiązkami właściwymi stanowi duchownemu lub mogłyby przeszkadzać w sumiennym wypełnianiu zadania zleconego im przez kompetentną władzę kościelną”.

Duchowni katoliccy mają także zakaz czynnego udziału w partiach politycznych. „Nie mogą brać czynnego udziału w partiach politycznych ani w kierowaniu związkami zawodowymi, chyba że – zdaniem kompetentnej władzy kościelnej – będzie wymagała tego obrona praw Kościoła lub rozwój dobra wspólnego” – czytamy w kan. 287 §2 KPK.

Ograniczenia działalności duchowny w życiu publicznym można rozpatrywać jedynie na gruncie prawa kanonicznego oraz zasady autonomii Kościoła i państwa.

Na gruncie prawa państwowego duchowni mają takie same prawa i obowiązki jak i świeccy obywatele, a więc mogą brać czynny i bierny udział w życiu politycznym. Ograniczenie ich praw byłoby złamaniem Konstytucji RP oraz ratyfikowanych umów międzynarodowych.

Nuncjatura apostolska w Polsce 29 marcu br. opublikowała komunikat Stolicy Apostolskiej, w którym poinformowała o zakończeniu dochodzenia w sprawach abpa seniora gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, działając na podstawie przepisów Kodeksu prawa kanonicznego i motu proprio papieża Franciszka „Vos estis lux mundi”

Postępowanie w sprawie abpa Głódzia dotyczyło sygnalizowanych zaniedbań w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem archidiecezją.

Stolica Apostolska podjęła w stosunku do abpa Głódzia nakaz zamieszkania poza archidiecezją gdańską, zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub w spotkaniach świeckich w archidiecezji gdańskiej i nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

Rada Miasta Białegostoku 27 kwietnia br. pozbawiła byłego metropolitę gdańskiego tytułu Honorowego Obywatela Białegostoku. Uchwałę poparło 14 radnych Koalicji Obywatelskiej, dwóch niezależnych wspierających Polskę 2050 i pięciu PiS. Wstrzymało się siedmiu radnych PiS.

Sołectwo jest jednostką pomocniczą tworzoną przez radę gminy w drodze uchwały. Rada gminy powołuje sołectwo albo z własnej inicjatywy, po konsultacjach z mieszkańcami, albo na ich prośbę. Głównym jego zadaniem jest wspieranie gminy w jej działalności. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek

Udostępnij:

Karol Kwiatkowski

Wiceprezes Zarządu Fundacji "Będziem Polakami" - wydawcy Naszej Polski. Dziennikarz, działacz społeczny i polityczny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Koszyk